Provincie Drenthe presenteert nieuwe Economische Koers

Gepubliceerd op 18 juni 2024

Vandaag presenteert het college van Gedeputeerde Staten de nieuwe Economische Koers Drenthe. De komende jaren wil de provincie blijven werken aan een vitale en toekomstbestendige economie, met voldoende passende banen, ruimte om te ondernemen en proeftuinen waar innovaties worden ontwikkeld en maatschappelijke uitdagingen een oplossing vinden. De nieuwe Economische Koers wordt in september ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Vanuit de vorige ‘Economische Koers Drenthe’ heeft de provincie samen met partners volop geïnvesteerd in de economie. Onder andere door Drentse bedrijven te ondersteunen, innovaties te stimuleren en samenwerkingen tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen te bevorderen. Deze inzet van de provincie wordt de komende jaren voortgezet met meer focus en soms andere accenten. Daarbij staat de brede welvaart centraal en blijft de provincie zich richten op een viertal maatschappelijke transities: de ontwikkeling naar een circulaire economie, het inzetten van digitale innovaties, de omslag naar hernieuwbare energie en de beweging van zorg naar (positieve) gezondheid.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “De zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen biedt Drentse bedrijven economische kansen. In allerlei branches en op diverse onderwerpen en thema’s. Drentse ondernemers kunnen het verschil maken voor de toekomst en we doen dit graag samen met hen. Want samen bouwen we aan de Drentse economie.”

Vijf opgaven centraal

In de nieuwe Economische Koers Drenthe worden de grote lijnen voor de Drentse economie beschreven. Het document is een inhoudelijk afwegingskader dat op de lange termijn wordt gebruikt bij het maken van keuzes. Voldoende passende banen blijven hierbij belangrijk. Zo moet de economie niet alleen welvaart brengen, maar ook bijdragen aan het welzijn van de inwoners en hun leefomgeving. In de Economische Koers staan daarom vijf opgaven centraal: versterken van het vestigingsklimaat, samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt, versterken van het ondernemerschap, benutten van economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven en het ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe. De provincie blijft gaan voor een slimme, groene economie met impact.

Hoe de provincie de komende jaren aan deze opgaven gaat werken, is beschreven in het uitvoeringsprogramma. Bij economische plannen is op voorhand niet volledig te voorspellen voor welke uitdagingen de maatschappij komt te staan en hoe de economie zich ontwikkelt. Daarom is er gekozen voor tweejarige uitvoeringsprogramma's, zodat de activiteiten waar nodig kunnen worden bijgesteld. De nieuwe Economische Koers is te vinden op de website van de provincie: www.provincie.drenthe.nl/economischekoers.