Teleurstelling over brief Staatssecretaris Vijlbrief

Gepubliceerd op 23 januari 2024

De gemeenten Emmen en Coevorden en provincie Drenthe zijn teleurgesteld dat Staatsecretaris Vijlbrief gekozen heeft om geen extra financiële bijdrage vanuit het Rijk te leveren aan de regio Schoonebeek als het gaat om oliewinning en afvalwaterinjectie. Dit laten zij weten in een reactie op de brief van Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

Het besluit van de staatssecretaris doet geen recht aan het proces en geen recht aan de belangen van inwoners in Drenthe. Zowel in de Contourennota, in Kamermoties als in het bijdragespoor zijn ambities en intenties uitgesproken over een betere verdeling van de opbrengsten van oliewinning tussen Rijk, mijnbouwbedrijven en regio.

Passende bijdrage en zorgvuldige afhandeling

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het gezamenlijke proces tussen de NAM, het ministerie van EZK, de gemeenten Emmen en Coevorden en de provincie Drenthe van de afgelopen maanden heeft de verwachting gewekt dat het Rijk wel een extra bijdrage zou leveren. Dat dit nu niet gebeurt, doet geen recht aan de gesprekken die we gevoerd hebben. Dit kan en moet anders, daarom vragen we van het Rijk alsnog een structurele bijdrage die in verhouding staat tot de opbrengsten van de exploitatie in Schoonebeek. Voor onze inwoners gaat het er allereerst om, dat als er een vergunning verleend wordt, oliewinning veilig voor mens en milieu gebeurt. Daarnaast willen we een zorgvuldige afhandeling en een passende bijdrage voor de regio.”

De gemeenten en de provincie vragen de Tweede Kamer om de staatssecretaris tijdens het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 25 januari 2024 op te roepen:

  • Recht te doen aan de eigen contourennota, de uitspraken van de Tweede Kamer en de verwachtingen die zijn gewekt door een eigen directe rijksbijdrage in te leggen in verhouding met wat de NAM doet.
  • Een toezegging te doen van een directe bijdrage vanuit de Rijksbegroting van 2 miljoen euro per jaar aan regio Schoonebeek.
  • De geldende kaders aan te passen (indien nodig) zodat wanneer de winning wordt herstart (niet eerder dan 1 januari 2025) deze toezegging nagekomen kan worden.

Winning Schoonebeek

De NAM heeft een vergunning tot 2040 voor de winning van olie uit het olieveld in Schoonebeek. Voor de berging van het productiewater dat daarmee gemoeid gaat heeft de NAM een nieuwe vergunning nodig om dit in lege gasvelden nabij Schoonebeek te injecteren. Deze vergunning is aangevraagd bij staatssecretaris Vijlbrief en is in afwachting op verlening. Ongeveer 70% van het totaal aan opbrengsten (exploitatie en belastingen) uit de oliewinning gaat naar de algemene middelen van de Rijksoverheid. De NAM ontvangt gemiddeld 30% van de opbrengsten. De regio waar de winning plaatsvindt ontvangt in de basis geen middelen, behalve eventuele vrijwillige investeringen in de regio door de NAM.