Drentse gemeenten maken afspraken over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen

Gepubliceerd op 30 januari 2024

Regionale programmering bedrijventerreinen en de vestiging van (grote) ruimtevragers

De provincie Drenthe heeft onlangs van de gemeenten in de regio’s Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe en de gemeente Aa en Hunze de programmeringsafspraken voor bedrijventerreinen ontvangen. Hierin staan de afspraken die gemeenten met elkaar maken over bedrijventerreinen. In een eerder stadium hebben de gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo in de Regio Groningen-Assen ook al regionale programmeringsafspraken gemaakt. De gemeente Midden-Drenthe komt binnenkort met een voorstel.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “Met deze verschillende programmeringsafspraken heeft de provincie een overkoepelend beeld van de geplande ontwikkeling van bedrijventerreinen voor alle Drentse gemeenten. We maken hiermee een mooie en concrete stap naar meer gezamenlijke regie op de ruimte in onze provincie. Deze afspraken zijn niet in beton gegoten, we blijven de balans tussen vraag en aanbod goed in de gaten houden.”

Meer regie op ruimte voor werken

De programmeringsafspraken zijn bedoeld om als provincie en regio meer regie te hebben én te houden op de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en de vestiging van (grote) ruimtevragers. Dit sluit aan op het rijksbeleid om samen met de decentrale overheden de regie op de ruimtelijke ordening in Nederland te vergroten. Aanleiding is de schaarste aan ruimte en de ruimtelijke puzzel die provincies moeten maken voor onder meer wonen, werken en energievoorzieningen. Behoud van voldoende ruimte voor werken op bedrijventerreinen is daarbij een belangrijk onderdeel. Om die reden heeft de provincie alle Drentse gemeenten verzocht in regionaal verband een voorstel te doen voor programmeringsafspraken.

Gemeenten informeren elkaar vroegtijdig

De gemeenten hebben afgesproken om elkaar vroegtijdig te informeren over de ontwikkelingen van plannen voor de vestiging van bedrijven. Deze afspraken -gericht op planontwikkeling- zijn in lijn met de Provinciale Omgevingsverordening.

Uitbreiding bedrijventerreinen noodzakelijk

Uitbreiding van het huidige aanbod aan bedrijventerreinen is noodzakelijk om op termijn te kunnen voldoen aan de verwachte vraag in Drenthe. Nagenoeg alle Drentse gemeenten hebben plannen om hun aanbod aan bedrijventerreinen uit te breiden. Hiermee kan ook op langere termijn worden voorzien in de uitbreidingsvraag van het lokaal gevestigde midden- en kleinbedrijf.

Foto: creative commons

Aandacht voor overaanbod en netcapaciteit

De provincie vraagt de gemeenten om aandacht te blijven hebben voor het risico van overaanbod van bedrijventerreinen en de beschikbare netcapaciteit bij de verdere uitwerking en onderbouwing van gemeentelijke plannen. Besluitvorming over nieuwe plannen blijft -net als nu- plaatsvinden na indiening van het bestemmingsplan, inclusief de onderbouwing van de noodzaak van de nieuwe plannen.

Ondersteuning bij inbreiding en toekomstbestendigheid

Om zorgvuldig met de schaarse ruimte om te gaan, is het toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen belangrijk. De gemeenten geven aan dat zij behoefte hebben aan ondersteuning bij het benutten van het inbreidingspotentieel (het bijbouwen binnen de bestaande bebouwing) en het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Om aan die ondersteuningsbehoefte van de gemeenten te voldoen, werkt de provincie aan het programma ‘Werklandschappen van de toekomst’. Dit vormt een onderdeel van de nieuwe Economische Koers Drenthe, die de komende tijd wordt opgesteld en rond de zomer aan Provinciale Staten wordt aangeboden voor besluitvorming.

Foto: creative commons