Bestuurlijke Adviescommissie Noordwest-Drenthe ingesteld door Gedeputeerde Staten

Gepubliceerd op 29 januari 2024

De Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op dinsdag 23 januari besloten om de Bestuurlijke Adviescommissie voor Noordwest-Drenthe, kortweg BAC Noordwest, in te stellen. Met de instelling van de BAC is er één commissie die de voortgang van de gebiedsontwikkeling in Noordwest-Drenthe stuurt en bewaakt. De BAC adviseert over de samenhang tussen de plannen voor natuurherstel en bevordert de samenwerking tussen de betrokken partijen. Zo vormt de commissie één centraal punt voor vragen en advies over de gebiedsontwikkeling in Noordwest-Drenthe.

Samenstelling van de commissie

De nieuwe commissie wordt gevormd door bestuursleden van waterschap Noorderzijlvest, gemeente Noordenveld, gemeente Tynaarlo, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Henk Koster is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de commissie. De secretaris is Maurijn Oude Essink (Prolander).

Samenwerking voor natuurherstel

Provincie Drenthe werkt aan robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Om de kwaliteit van de natuur te versterken, werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het Programma Natuurlijk Platteland. Dit omvat de doelen zoals gesteld voor Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Hierbij worden ook doelen voor landbouw, recreatie en leefbaarheid meegenomen.