Domein Overstijgend Samenwerken: voorbeelden in de praktijk

Gepubliceerd op 19 april 2024

Zorgen dat mensen met een hulpvraag (en hun naasten) langer op een kwalitatief goede wijze het leven kunnen blijven leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het streven van het project ‘Domein Overstijgende samenwerking’, kortweg “DOS”.  In Drenthe experimenteren zes gemeenten met deze aanpak en het bieden van passende en toekomstbestendige zorg voor thuiswonende inwoners (18+) met een hulpvraag. De provincie Drenthe heeft vanuit de Sociale Agenda een subsidie van € 25.000,-- verleend voor het eerste jaar, als ondersteuning in de opstartkosten van het project. In Hollandscheveld is al sinds 2017 ervaring met deze werkwijze. In o.a. Vledder, Grolloo en Gasselternijveen vinden inmiddels ook gevorderde experimenten plaats. Op 19 april bezocht gedeputeerde Yvonne Turenhout  het DOS project de Borgstee in Vledder.

Wat betekent domein overstijgende samenwerking?

Het zorgstelsel in Nederland is ingericht in een aantal domeinen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). We zien dat door domein overstijgend samen te werken en door verbinding te zoeken met de vrijwillige inzet vanuit het dorp, we beter aansluiten bij mensen met een hulpvraag. Daarnaast wordt ook expliciet de nadruk gelegd op wederkerigheid. Een inwoner met hulpvraag kan vaak nog iets betekenen voor een ander. De meerwaarde van DOS is dat professionals ook echt regelruimte hebben om andere arrangementen met formele en informele zorg in te zetten, die aansluiten op de werkelijke behoefte.

Nieuwe invulling geven aan de zorg voor en met elkaar

DOS wil investeren in preventieve maatregelen, zodat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en zwaardere/duurdere zorg voorkomen kan worden. Door domein overstijgend te werken, wil DOS gezamenlijk een nieuwe invulling geven aan de zorg voor en met elkaar:

  • Één loket waar inwoners terecht kunnen voor alle vormen van zorg en hulp;
  • Één vaste medewerker die bij de inwoner over de vloer komt en de ruimte heeft om  samen met de inwoner te bepalen welke zorg en ondersteuning nodig is;
  • Daar waar mogelijk spreken de vaste medewerkers met de bewoners af hulpvragen zelf en met elkaar op te lossen.

Wie werken er samen?

Bij DOS werken zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en bewoners samen.

Hollandsche veld: resultaat in de praktijk

De samenwerking heeft geleid tot betere zorg in de thuisomgeving voor inwoners van Hollandscheveld, doordat inwoners onderling en professionals beter samenwerken. Hierdoor is o.a. inzet van professionals of opname in een woonzorgcentrum voorkomen of uitgesteld. Dat is een prachtig resultaat, want iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig zijn en thuis blijven wonen! Bekijk de film:


Vledder: de Borgstee

Het  DOS- experiment in Vledder werd op 19 april bezocht door de gedeputeerde Yvonne Turenhout. Ze werd ontvangen in de Borgstee met alle betrokkenen van de werkgroep Domeinoverstijgend samenwerken, waarin o.a. Dorpsbelang, Noabuur en de NNCZ  zijn vertegenwoordigd. In Vledder vinden naast DOS diverse initiatieven plaats die ervoor zorgen dat inwoners er een leven lang kunnen blijven wonen. Tijdens de ontmoeting werden de kansen en uitdagingen van de DOS-beweging in Drenthe en landelijk besproken. Gedeputeerde Yvonne Turenhout: “nieuw samenleven, het kan wel!”.