Reactie op Miljoenennota en Troonrede


De Troonrede bevatte – zoals verwacht – weinig nieuws. De Koning benoemde vooral waar het kabinet zich blijvend sterk voor wil maken. Belangrijk was de aandacht voor brede welvaart: in verbondenheid blijven werken aan bestaanszekerheid, kansengelijkheid en perspectief. Maar we zijn teleurgesteld dat het rapport ‘Elke regio telt’ niet werd genoemd.

De welvaart in regio’s zoals Noord-Nederland is nog steeds minder dan in de Randstad en de verschillen nemen toe. Structureel heeft het Rijk de afgelopen decennia vooral geïnvesteerd in de regio's die economisch al heel sterk zijn. Dit vraagt van het kabinet een herijking van de investeringssystematiek waarbij economisch rendement niet het enige uitgangspunt moet zijn.

De miljoennota is beleidsarm. Toch worden mensen in plattelandsgebieden en dus ook Drenthe juist geraakt omdat er geen keuzes worden gemaakt. Zo wordt onder andere door het aflopen van de accijnskorting een liter benzine aan de pomp per 1 januari ineens 21 cent duurder. Daar waar ook al het openbaar vervoer onder druk staat, worden mensen dus harder geraakt. We roepen het kabinet dan ook met smart op om aandacht te hebben voor de bereikbaarheid buiten de Randstad. De verschraling moet stoppen. Dus meer geld voor OV, versnelling van projecten als het spoor bij Meppel en de Nedersaksenlijn en geld voor beheer van onze wegen en fietspaden.

Doordat de OV-bijdrage voor mede-overheden vanaf 2023 afloopt, dreigt in heel Nederland gesneden te worden in de dienstregeling van bussen. Om de kwaliteit van het openbaar vervoer op peil te houden is tot 2027 een jaarlijkse extra bijdrage nodig van 1 miljard.  Plattelandsgebieden zoals Drenthe worden door de aangekondigde bezuiniging het hardst geraakt, waardoor de bereikbaarheid op het platteland verder verschraalt. De Tweede Kamer heeft via een motie aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd extra geld te zoeken om het openbaar vervoer in de been te houden.

Financiën: provincie- en gemeentefonds

De provincie Drenthe zou het liefst zien dat de nieuwe systematiek voor de herverdeling van het provinciefonds op korte termijn wordt ingevoerd. Uit deze nieuwe systematiek blijkt namelijk dat Drenthe jarenlang te weinig heeft ontvangen voor de opgaven die onze provincie heeft. Het is daarom zaak dat de besluitvorming hierover niet stil komt te liggen.