Begroting 2024


Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is kort voor het zomerreces geïnstalleerd en heeft ervoor gekozen het bestaande beleid te continueren in de vertaling naar de Begroting 2024. In de komende periode zal het college de tijd nemen om de ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen bouwen we Drenthe!’ te vertalen naar een financiële uitwerking. De investeringsagenda uit de coalitieperiode 2019-2023 loopt af. De niet uitgegeven middelen die hierdoor vrijkomen worden meegenomen in de uitwerking van het coalitieakkoord. Deze uitwerking is in december terug te vinden in een actualisatie van de Begroting 2024 en voor onderdelen die meer tijd vragen in de voorjaarsnota 2024.

We werken met passie door aan het versterken van Drenthe op verschillende terreinen. We werken voortvarend toe naar een klimaatbestendige provincie en een leefbaar platteland waar landbouw en natuur in samenhang verder ontwikkeld worden. En een platteland waar ontwikkelingen in de economie en werkgelegenheid bijdragen aan welzijn en welvaart voor de inwoners van Drenthe. We investeren ook in goed en betaalbaar wonen.
Een voorwaarde voor de leefbaarheid is dat mobiliteit en bereikbaarheid goed geregeld zijn. Op sociaal vlak geloven wij in de kracht van de inwoners en de Drentse gemeenschap. We zijn er voor elkaar. Hierbij hoort een cultureel en sportief aanbod. De samenwerking met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijs is daarbij van groot belang. Immers: Samen bouwen we Drenthe!

Wij moeten aan onze provincie bouwen onder een steeds groter wordende financiële onzekerheid. Die was er al en is door de val van het kabinet Rutte-IV niet kleiner geworden. Als provincie krijgen we geld vanuit het Rijk via het provinciefonds. Dat wordt ook wel de algemene uitkering genoemd. Met de al aangekondigde bezuinigingen vanuit het Rijk is het de vraag of we met nog minder geld uit de algemene uitkering rekening moeten houden in de jaren 2023 t/m 2025. Als hiervoor vanuit het Rijk geen oplossing komt, dan vertoont de Begroting met ingang van 2026 een groot tekort.

Een ander nog niet opgelost probleem betreft de financiering van (nieuwe) opgaven die,naar het zich laat  aanzien, een structureel karakter hebben. Er wordt van de provincies veel verwacht,
maar ‘boter bij de vis’ is er nog niet. Op basis van een nadere analyse werken we toe naar een provinciale begroting die duurzaam en in evenwicht is.

De Statencommissie behandelt de begroting op 1 november 2023 inhoudelijk en op 8 november 2023 vindt besluitvorming plaats in Provinciale Staten.