Voorkeursalternatief extra waterberging De Onlanden goed voor waterveiligheid en natuur


Provincie Drenthe heeft het voorkeursalternatief voor extra waterberging in De Onlanden vastgesteld. Het plan is gericht op het voorkomen van wateroverlast in de regio en het bevorderen van de natuur. Waterschap Noorderzijlvest heeft onderzocht welke van de drie mogelijke varianten het meest geschikt is. Dit is de ‘Hooiwegvariant’. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de gebiedspartners en met inbreng van de omgeving. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben besloten dat dit plan nu verder uitgewerkt wordt.

Keuze voor voorkeursalternatief ‘Hooiwegvariant’

Het gekozen voorkeursalternatief, bekend als de ‘Hooiwegvariant’, is tijdens het participatieproces met inbreng van de omgeving bedacht. De betrokken overheden en terreinbeherende organisaties kunnen zich goed vinden in het plan.

Met de Hooiwegvariant wordt de waterberging binnen de bestaande kades van De Onlanden gerealiseerd, en worden er extra maatregelen genomen om de natuurwaarden te behouden en te versterken. Het gebied tussen  de Hooiweg en het Leekstermeer, wordt vanwege de natuurwaarden niet gebruikt voor extra waterberging.

De ‘Hooiwegvariant’ komt ook als favoriet naar voren uit het milieueffectrapport Optimalisatie De Onlanden. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, onder andere naar archeologie, hydrologie en natuur. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken, zijn milieueffecten van de plannen beoordeeld in het milieueffectrapport.

Dit voorkeursalternatief is niet alleen goed voor de waterveiligheid, het laat ook een belangrijk deel van het natuurgebied met rust en draagt bij aan het behalen van bepaalde natuurdoelen in dit gebied. Bovendien vraagt de ‘Hooiwegvariant’ de laagste investeringskosten in vergelijking tot de andere alternatieven.

Vervolg

Op 7 december a.s., tussen 16.30 en 20.00 uur, Bij Boon in Peize is er een inloopbijeenkomst. Voor geïnteresseerden is er dan meer informatie over het plan en de mogelijkheid om vragen te stellen.

De komende tijd werkt waterschap Noorderzijlvest verder aan de milieueffectrapportage van de ‘Hooiwegvariant’. Daarbij wordt gekeken of er maatregelen nodig zijn, die eventuele negatieve effecten kunnen voorkomen. De direct belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van het plan. Het ontwerp projectbesluit en het milieueffectrapport liggen in de loop van 2024 ter inzage.

Waarom extra waterberging

De Onlanden is een natuur- en waterbergingsgebied waar tijdens hevige neerslag water wordt opgevangen. Het teveel aan water dat in de Kop van Drenthe valt, stroomt dan De Onlanden in. Toenemende klimaatveranderingen voorspellen steeds vaker hevige en langdurige regenval. Daarom is meer ruimte voor wateropvang nodig. Op dit moment kan De Onlanden 7,5 miljoen kubieke meter water opvangen. Het plan voor extra waterberging biedt nog eens ruimte voor 5,2 miljoen kubieke meter water. Hierdoor kan tijdelijk (gedurende enkele dagen) meer water opgevangen worden bij extreme omstandigheden, voordat het naar zee wordt afgevoerd.

Gebiedspartners

Tijdens dit proces werken Provincie Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest nauw samen met Provincie Groningen, Gemeente Noordenveld, Gemeente Tynaarlo, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap.