Start Expert Team voor versterken dagrecreatie, groepensector en hotels


Recreatieschap Drenthe start, in samenwerking met RECRON-HISWA, Koninklijke Horeca Nederland en Rabobank, vanaf maart 2023 met het Expert Team dagrecreatie, groepen en hotels voor ondernemers in die sectoren. Het is een programma om recreatieve bedrijven met perspectief te adviseren en coachen op het gebied van duurzaamheid, vernieuwing en digitalisering. Zo wordt bijgedragen aan een vitale toeristisch-recreatieve sector. Het programma loopt tot en met maart 2025. Ondernemers kunnen zich per direct aanmelden voor het programma via info@recreatieschap.nl.

Versterken dag- en verblijfsrecreatie

Gedeputeerde Staten stellen €186.000,- subsidie beschikbaar om het programma uit te voeren. Het programma heeft als doel een impuls te geven aan de aantrekkelijkheid en vitaliteit van bedrijven in de dagrecreatie-, groepen- en hotelsector. Het helpt ondernemers beter aan te sluiten op de behoeften van de veeleisende gast. Het traject voor ondernemers bestaat uit een intake waarin de vraag en het doel van de ondernemer scherp wordt gemaakt, expertsessies met als resultaat een concreet plan van aanpak en, indien nodig en gewenst, coaching om dit plan in de praktijk te brengen. Vanuit deelnemende bedrijven wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Henk Brink, gedeputeerde vrijetijdseconomie: “Vanuit de horeca, dagrecreatie en groepsaccommodaties is aangegeven dat er behoefte is aan ondersteuning en advies van een multidisciplinair team van experts. Deze sectoren zijn de afgelopen jaren hard geraakt door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. Door de energiecrisis is meer urgentie ontstaan bij ondernemers om hun bedrijf te verduurzamen of zich te ontwikkelen richting een energieneutraal bedrijf. Het Expert Team stimuleert ondernemers stappen te zetten om vitaler te worden.

Vervolg

Het Expert Team voor dagrecreatie, groepen en hotels is een vervolg op het succesvolle Recreatie Expert Team (RET) dat van 2014 tot 2021 actief was in Drenthe. In totaal namen er 52 bedrijven deel aan het programma. Ongeveer de helft daarvan waren vakantieparken, campings en bungalowparken. De andere helft was afkomstig uit de dagrecreatie, groepensector of hotel. Het RET ondersteunde bij ondernemersvraagstukken over toekomstvisie, marketing, duurzaamheid, investeringsplannen en bedrijfsoverdracht. Sinds 2021 heeft het RET navolging gekregen binnen Vitale Vakantieparken Drenthe, voor ondernemers in deze sector. Om aan de vraag uit de dagrecreatie-, groepen- en hotelsector te voldoen wordt er nu gestart met een Expert Team speciaal voor deze ondernemers.

Provinciale Staten kunnen op het voornemen van het college hun eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken.