Provincie Drenthe stuurt eerste conceptversie gebiedsprogramma landelijk gebied op


Het college van Gedeputeerde Staten stuurt een eerste conceptversie van het gebiedsprogramma voor het landelijk gebied op naar het Rijk. Vanuit de Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) is de opdracht voor de provincie Drenthe om voor 1 juli 2023 een concept gebiedsprogramma aan te leveren in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Het concept document dat de provincie Drenthe opstuurt, is tot stand gekomen in een tijd van veel onduidelijkheid. Zo is er nog steeds geen oplossing voor de PAS-melders en andere vergunningverlening en is er geen Landbouwakkoord. Daarnaast is het nodig dat een aantal opgaven vanuit het NPLG een nadere uitwerking krijgt, zodat er een precieze vertaling voor Drenthe gemaakt kan worden. Zodra alle ingrediënten bekend zijn, kan een nieuw college toewerken naar een volwaardig gebiedsprogramma.

Er is veel werk verzet, waarbij de provincie haar dank uitspreekt richting de partners voor de input die zij geleverd hebben. Er is veel geïnventariseerd, maar er zijn ook nog zaken onbekend. Daarom stuurt de provincie Drenthe een concept document op naar het Rijk met de informatie waarover ze beschikt.

De eerste conceptversie van het gebiedsprogramma van het landelijk gebied wordt met Provinciale Staten besproken op 28 juni voordat de provincie deze versie opstuurt naar het Rijk. Het voornemen is om voor 1 april 2024 het ontwerp gebiedsprogramma landelijk gebied bestuurlijk vast te stellen.