Subsidie renovatie en herontwikkeling authentieke schuur Bleekerseiland


Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe stellen een bedrag van € 75.000 beschikbaar voor de renovatie en herontwikkeling van een authentieke schuur op het Bleekerseiland in Meppel. De schuur stamt uit 1841 en is in slechte staat. Het pand maakt onderdeel uit van het totale project Bleekerseiland. Het is de bedoeling om in de schuur een multifunctionele ruimte te realiseren.

Gedeputeerde Henk Brink: “De subsidie draagt bij aan een wezenlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op het Bleekerseiland. De authentieke schuur maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de gehele herontwikkeling. De werkzaamheden van de gehele herontwikkeling lagen door gestegen bouwkosten en inflatie stil. Met deze specifieke subsidie kan ook dit onderdeel van de gebiedsontwikkeling Bleekerseiland worden gerealiseerd en de beoogde ruimtelijke kwaliteit in dit stukje binnenstad van Meppel sterk worden verbeterd.”

Project Bleekerseiland

Het Bleekerseiland is gelegen binnen het beschermd stadsgezicht van Meppel. Sinds de sloop van bedrijfsbebouwing in 2009 ligt het terrein braak en de drie monumentale panden (waarvan één rijksmonument) aan de noordzijde verslechteren snel. Al jaren wordt gepoogd om het Bleekerseiland te voorzien van een nieuwe, passende invulling. In dit kader heeft de gemeenteraad van Meppel in 2019 een gebiedsvisie voor Bleekerseiland vastgesteld dat onder meer voorziet in een nieuw stadspark en een stadslogement in de op het terrein aanwezige bebouwing. De Stichting De Kinckhorst neemt de ontwikkeling van het stadslogement, inclusief het daarbij behorende openbaar toegankelijke binnenterrein voor haar rekening.

Poortfunctie voor verbinding

Het is de bedoeling om de bestaande aanbouwen te slopen en de oorspronkelijke hoofdvorm weer tot uiting te laten komen. Door de sloop van de aanbouw aan de zuidzijde wordt tevens ruimte gecreëerd om een nieuwe toegang tot het Bleekerseiland te creëren, iets wat een wezenlijk onderdeel is van de totaalvisie voor het gebied. Hiermee krijgt de authentieke schuur een ‘poortfunctie’ tot het eiland en neemt daarmee een essentiële plek in de totale beeldkwaliteit ter plaatse en het verbinden van het Bleekerseiland met de rest van de stad Meppel.

Eerdere subsidies

Vanwege de complexe gebiedsontwikkeling als gevolg van monumentale gebouwen is vorig jaar voor het project Bleekerseiland een subsidie verstrekt van € 258.922 vanuit de regeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit en vanuit de regeling Herbestemming Karakteristiek Bezit een subsidie van € 101.906,60 voor het monumentale pand Bleekerseiland nr. 9. Deze subsidies hadden geen betrekking op de authentieke schuur.

Foto's: Gemeente Meppel