Aan de slag met een klimaatbestendige Kop van Drenthe


In de Kop van Drenthe, grofweg van het Fochteloërveen tot De Onlanden, gaan verschillende partners samenwerken om het landelijk gebied klimaatbestendig te maken vanuit het thema water. Door klimaatverandering krijgen we in het gebied steeds vaker te maken met heftige, langdurige regenval en ook perioden van droogte. Dit kan overlast veroorzaken, maar biedt echter ook kansen voor onder andere landbouw en natuurontwikkeling. Daarom gaan we aan de slag met een nieuwe visie op de inrichting van het gebied.

Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Drenthe, Waterbedrijf Groningen, gemeente Tynaarlo, gemeente Noordenveld en landbouw- en natuurorganisaties willen één gezamenlijke visie voor het gebied, dat begint bij het Fochteloërveen en loopt tot De Onlanden. Ook de inwoners worden betrokken bij het plan. Het plan moet ervoor zorgen dat in droge periodes voldoende water beschikbaar is, wateroverlast en mogelijke waterschade door hevige regenval zoveel mogelijk beperkt wordt en de (water)kwaliteit in het gebied op orde is.

We werken hiermee aan de klimaatbestendigheid van de regio, maar ook aan doelen voor waterkwaliteit en de biodiversiteit in het gebied. Bovendien zal het bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw.

Onderzoek naar het watersysteem

De partners starten nu de verkenning voor de thema’s water, landbouw en landschap in dit gebied. Hiervoor onderzoeken we hoe het hele watersysteem op dit moment werkt en welke rol de bodemopbouw heeft. Ook brengen we het landbouwsysteem in beeld en kijken we naar het systeem van landschapswaarden en ecologie. Voor alle invalshoeken staat de vraag centraal: waar is droogte of juist teveel water een probleem, en waar is kans om water vast te houden? De onderzoeken brengen in beeld waaraan de komende jaren gewerkt moet worden en wat prioriteit heeft.

Na de eerste onderzoeken, die naar verwachting de komende herfst in concept gereed zijn, gaan de partijen inwoners betrekken bij de ‘Aanpak Kop van Drenthe’. Op de website www.provincie.drenthe.nl/noordwest wordt informatie over het project gedeeld. Het uiteindelijke doel is om met het gebied een gezamenlijke visie te ontwikkelen waarbij het gebruik en de inrichting van het landschap aantrekkelijk, herkenbaar, maar ook weerbaar is voor de komende decennia.