Samen aan de slag om Drentsche Aa als drinkwaterbron nog robuuster te beschermen


Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de rapportage en aanbevelingen van de adviescommissie Vervolg-UPDA voor de duurzame verbetering van de waterkwaliteit van de Drentsche Aa in ontvangst genomen. Het advies is opgesteld in opdracht van de provincie en biedt aanknopingspunten voor het duurzaam beschermen van de Drentsche Aa als bron voor drinkwater.

Openbare drinkwatervoorziening Drentsche Aa gebied

Het water van de Drentsche Aa wordt gebruikt voor de openbare drinkwatervoorziening, waardoor de waterkwaliteit moet voldoen aan de wettelijk vastgestelde kwaliteitsnormen. Bestuursorganen dragen gezamenlijk de zorg om de Drentsche Aa duurzaam te beschermen. In 2016 is gestart met het Uitvoeringsprogramma oppervlaktewater Drentsche Aa (UPDA). De inzet was om in 2023 het aantal normoverschrijdingen terug te brengen naar maximaal 1 per jaar. Ondanks de positieve effecten van allerlei maatregelen en de samenwerking van diverse instanties en gebiedspartners, was eind 2021 de verwachting dat dit doel niet zou worden gehaald. De gezamenlijke partners kwamen tot de conclusie dat er een aanvullende strategie nodig was. De provincie heeft in februari de adviescommissie Vervolg-UPDA ingesteld en gevraagd om een advies uit te brengen over vervolgstappen.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “Met de maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen, zitten we al heel dicht bij de gestelde doelen. Dankzij de aanbevelingen van de adviescommissie, weten we nu wat we kunnen oppakken om samen met de andere bestuursorganen en gebiedspartners de Drentsche Aa als drinkwaterbron nog robuuster te beschermen.”

Aanbevelingen voor duurzame verbetering waterkwaliteit

Het advies van de commissie Vervolg-UPDA bevat aanbevelingen voor een robuuste bescherming van de Drentsche Aa als bron voor drinkwater. Daarbij noemt de commissie onder meer het doorzetten en opschalen van succesvolle projecten en het ondersteunen van initiatieven, lopende ontwikkelingen en gebiedsprocessen met als doel vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bevordering van duurzaam grondgebruik. Daarnaast adviseert de commissie het instrumentarium dat provincie, waterschap en gemeenten ter beschikking staat, aan te scherpen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het landelijk en stedelijk gebied daar waar mogelijk terug te dringen.

Samen aan de slag om de aanbevelingen verder uit te werken

De adviescommissie heeft met veel partners van het UPDA-programma gesproken en in die gesprekken werd een grote betrokkenheid bij het gebied en bij de opgaven ervaren. Om de goede samenwerking een vervolg te geven, pakt de provincie nu de regie om samen met de partners de aanbevelingen van de adviescommissie Vervolg-UPDA verder te bespreken, met als doel de Drentsche Aa als drinkwaterbron duurzaam te beschermen.

De adviescommissie werd geleid door mw. M.M. Kool en dhr. H. Kosters en bestond verder uit prof. mr. F.A.G. Groothuijse en prof. dr. J. Griffioen. Secretaris is drs. mr. M. Buitenkamp.