Provinciale subsidie voor project ‘Skills4Life’


Noord-Nederlandse onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven gaan meer samenwerken aan nieuwe ontwikkelkansen, slimme specialisaties en goed opgeleide professionals voor de regio. Hiervoor gaat NHL Stenden Hogeschool aan de slag met het project Skills4life. Het college van Gedeputeerde Staten stelt hiervoor een cofinanciering beschikbaar van € 600.000,-.

Publiek-private samenwerking

In Drenthe is steeds meer vraag naar goed geschoolde vakmensen, robotisering en digitalisering nemen een vlucht en er is behoefte aan innovaties om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming. Daarnaast staan onderwijsinstellingen voor de uitdaging om het onderwijs flexibeler in te richten en beter aan te sluiten op de behoefte van het bedrijfsleven.

Om hieraan bij te dragen is het project Skills4Life ontwikkeld voor de periode van 2023 tot 2030. Het project richt zich op de ontwikkeling van sterke samenwerking tussen de publieke (overheden) en private (bedrijfsleven) partners en de regionale kenniscentra. In totaal worden er zeventien samenwerkingen en meer dan 65 ondernemers betrokken om de kwaliteit van het onderwijs en de vaardigheden van de arbeidskrachten in de maakindustrie te verbeteren.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “Goed opgeleide professionals zijn van groot belang voor het vestigingsklimaat van ondernemers en voor het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Daarom investeren we met deze subsidie in de versterking van de Drentse beroepsbevolking en zorgen we voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.“

Ontwikkelen menselijk kapitaal

Met de ondersteuning van het project Skills4Life ontstaat er ruimte om diverse publiek-private samenwerkingen in Noord-Nederland te ondersteunen om de ontwikkeling naar een circulaire en digitale industrie te versnellen. De nadruk binnen het project ligt op innovatie en productontwikkeling bij kleine mkb-bedrijven in de maakindustrie. Het moet resulteren in een zogenoemd ecosysteem waarin talentontwikkeling, Leven Lang Ontwikkelen en innovatie van de beroepspraktijk in de regio worden aangejaagd.

Behouden en versterken maakindustrie

De maakindustrie is een belangrijke speler voor de Drentse economie en om deze te behouden en te versterken wordt geïnvesteerd in beroepsvoorlichting en onderwijs, zodat de instroom in technische beroepen toeneemt. Skills4Life speelt in op de groeiende vraag naar goed geschoolde vakmensen in de regio en draagt in positieve zin bij aan een goed vestigingsklimaat, brede welvaart en daarmee de kwaliteit van leven in de provincie Drenthe.

Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit om 17 bestaande samenwerkingsverbanden een stap verder te brengen. Skills4Life kent een omvang van ruim 20 miljoen, waarvoor al eerder een subsidie van bijna 8,5 miljoen euro is toegekend. Deze bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen.