Subsidie verhoogd voor wolfwerende rasters

Gepubliceerd op 13 september 2022

Gedeputeerde Staten hebben besloten het subsidieplafond voor de regeling ‘voorkomen van schade door wolven’ met € 200.000,-- te verhogen naar € 600.000,-. De Drentse schapenhouders hebben afgelopen jaar veelvuldig subsidie aangevraagd voor het plaatsen van wolfwerende rasters. Door het subsidieplafond te verhogen, wil de provincie Drenthe het nemen van preventieve maatregelen blijven stimuleren.

Subsidie verhoogd

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. Hierdoor nemen ook de schadegevallen toe. Steeds meer schapen- en geitenhouders investeren daarom in wolfwerende rasters. Om tegemoet te komen in de kosten, kan er een subsidie aangevraagd worden bij de provincie Drenthe. Omdat de aanvragen voor deze subsidie toenemen, wordt het subsidieplafond verhoogd.

Monitoring geïntensiveerd

Naast het verhogen van het subsidiebedrag, wordt ook de monitoring van de wolf geïntensiveerd. Dit is nodig omdat er een wolvenpaar gevestigd is in het grensgebied Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland en dit paar afgelopen zomer welpjes kreeg. Ook elders in Drenthe is er meer inspanning nodig om aan de monitoringsopgave te voldoen nu het aantal wolven dat voor kortere of langere tijd in Drenthe aanwezig is, toeneemt. Voor de monitoring is aanvullend budget nodig voor de aanschaf van middelen en de verwerking van uitkomsten. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor jaarlijks een structureel bedrag van € 25.000,- beschikbaar.

Meer informatie

Bent u schapen- of geitenhouder in de provincie Drenthe en wilt u meer weten over de preventie van wolvenschade? Dan kunt u contact opnemen met de wolvenconsulent van de gebiedscommissie Drenthe. De wolvenconsulent is te bereiken via wolvenconsulent@drenthe.nl. De wolvenconsulent adviseert met het plaatsen van rasters en het aanvragen van subsidies.