GS-besluitenlijst 13 september 2022


Beantwoording vragen gemeente Westerveld over Natura 2000

Gedeputeerde Staten heeft vragen van de gemeente Westerveld beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen.

Subsidieaanvraag Erfgoed Deal - Veenhuizen, werelderfgoed in transitie

Gedeputeerde Staten vragen bij het Rijk een Erfgoed Deal subsidie aan. De Erfgoed Deal biedt Veenhuizen de mogelijkheid om samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren en overheden oplossingen te vinden voor het reduceren van CO2 uitstoot van de (monumentale) objecten in dit bijzondere Werelderfgoed op een wijze die de uitzonderlijke waarden versterkt.

Rapport De prijs van mobiliteit in Stad en Ommeland

Gedeputeerde Staten van Drenthe sturen Provinciale Staten een rapportage van het Kennisprogramma Verkeer en vervoer (KpVV) over het beprijzen van mobiliteit in de regio.  Drenthe heeft hieraan meegewerkt. Het rapport geeft inzicht in de effecten van beprijzing op basis van verschillende scenario’s. Een belangrijke conclusie is dat de karakteristiek van een regio (stedelijk/niet stedelijk) van belang is voor een eerlijke en doeltreffende beprijzing. Dat schuurt met het voornemen van het Kabinet om op termijn een landelijke vlaktaks in te voeren.

Subsidieregeling oplossingen congestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling voor oplossingen congestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk vastgesteld. Zij stellen hiervoor een bedrag van € 100.000 beschikbaar. De regeling is bedoeld voor bedrijven met een zogeheten grootzakelijke aansluiting die belemmeringen ervaren, omdat zij geen aansluiting meer kunnen krijgen op het elektriciteitsnetwerk. Zij kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van technische oplossingen. Daarnaast stellen Gedeputeerde Staten eenmalig € 30.000 beschikbaar voor een pilot. In deze pilot werken meerdere partijen op een specifieke locatie samen om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen en zo tot een oplossing te komen achter de meter. Via de pilot wordt ervaring opgedaan die gedeeld kan worden met andere ondernemingen en belanghebbenden.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Aanpassing tekst geitenhouderij in Statenstuk Omgevingsvisie Drenthe 2022

Gedeputeerde Staten passen het Statenstuk behorend bij de Omgevingsvisie Drenthe 2022 aan met betrekking tot het beleid voor de geitenhouderij.

Ophoging subsidieplafond voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

Gedeputeerde staten hebben besloten het subsidieplafond voor de regeling met € 200.000,-- te verhogen.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Bestuurlijke reactie rapport Noordelijke Rekenkamer: 'Interbestuurlijke Samenwerking in Verticale Verhoudingen

Gedeputeerde Staten hebben een reactie gegeven op het onderzoeksrapport ‘Interbestuurlijke Samenwerking in Verticale Verhoudingen’ van de Noordelijke Rekenkamer (NRK). De NRK heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de provincie eraan bijdraagt dat gemeentebesturen in geval van interbestuurlijke samenwerking als gelijkwaardige partners van de provincie kunnen fungeren.