Bedrag subsidieregeling collectieve energie-initiatieven wegens succes verhoogd


De subsidieregeling collectieve energie-initiatieven van provincie Drenthe wordt wegens succes verhoogd met een bedrag van € 300.000,--. Sinds de regeling is opengesteld op 1 januari 2021 is door ruim veertig inwonersinitiatieven subsidie aangevraagd. Hiermee zijn projecten opgestart in Drenthe of verder ontwikkeld. De subsidieregeling is bedoeld voor inwoners en bewonersgroepen die zelf aan de slag willen met duurzame energieopwekking, het bevorderen van energie-bewustwording en zuiniger gebruik van energie. Ook nieuwe energiecoöperaties die willen starten en bestaande initiatieven die zich verder willen ontwikkelen, kunnen gebruik maken van de regeling.

Initiatiefnemers kunnen binnen de regeling een subsidie aanvragen voor het oprichten van een energie coöperatie, de voorbereiding van energieprojecten en het uitvoeren van een concreet project. Per onderdeel verschilt het maximumbedrag dat aangevraagd kan worden. Meer informatie hierover is te vinden in het subsidieloket van provincie Drenthe.

Het afgelopen jaar is er onder andere subsidie aangevraagd door een energie coöperatie en veehouder voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ‘dorpsvergister’. In dat onderzoek is gekeken of je op een goedkope manier biogas kunt opwerken naar aardgas kwaliteit, zodat het ingevoed kan worden in het aardgasnetwerk. Andere voorbeelden zijn een zon op dak project door verenigde bedrijven, verduurzaming van een appartementencomplex door een vereniging van eigenaren en een postcoderoosproject.

In Drenthe zijn diverse inwonersinitiatieven die zich bezighouden met energiebesparing en opwekken van hernieuwbare energie. In de oprichtingsfase hebben deze collectieven geen of nauwelijks middelen om stappen te ondernemen. Daarnaast hebben de vrijwilligers in een lokaal initiatief behoefte aan professionele ondersteuning om projecten daadwerkelijk te laten slagen. De subsidie heeft als doel een bijdrage leveren aan het ontstaan van energiecollectieven en lokale energieprojecten. En deze collectieven helpen tot uitvoering te komen.