Subsidie voor boeren in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt die experimenteren met natuurinclusieve landbouw


Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Vanwege het succes en de laagdrempeligheid van de subsidieregeling, wordt de regeling verlengd tot en met 1 april 2024. Er is maximaal € 25.000 subsidie per aanvraag beschikbaar. Aanvragen kan via de website www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Vernieuwende ideeën

Deelnemende boeren die eerder meededen aan de regeling zijn enthousiast: "Met de bijdrage uit deze regeling voor boerenexperimenten kon ik mijn bedrijf verder voorbereiden op een veranderend landbouwperspectief, waarbij er bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden", aldus akkerbouwer Berend Jansema uit Sellingen.

Akkerbouwer Jaap Dun uit Musselkanaal: "Deze subsidie heeft mij geholpen om te experimenteren in gewassen met strokenteelt en de opgedane kennis uit te wisselen met collega agrariërs."

Voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is dat het gaat om vernieuwende en natuurinclusieve ideeën van twee of meer boeren in de Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, al dan niet samen met terreinbeheerders of andere partijen.

Actieplannen

De ideeën moeten aansluiten bij de streefbeelden en actieplannen voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt, die samen met betrokkenen zijn opgesteld. Omdat deze gebieden onderling verschillen in landbouw, landschap en biodiversiteit, is onder regie van de Agenda voor de Veenkoloniën per gebied een streefbeeld voor 2030 bepaald. In de actieplannen is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend is, bijdraagt aan de biodiversiteit en vruchtbaarheid van de bodem en zorgt voor een leefbaar platteland.

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

De subsidieregeling Boerenexperimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen.


Regio Deal Natuurinclusieve landbouw

Met het ondertekenen van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw eind 2019 stelden de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en het Ministerie van LNV 20 miljoen euro beschikbaar om tot en met 2023 in acht gebieden aan de slag te gaan met het verder toekomstbestendig maken van de landbouw. Een landbouw die topvoedsel produceert en bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland. De opgedane kennis wordt gemonitord en breed gedeeld via een consortium van MBO-, HBO- en WO-onderwijsinstellingen, St. Proefboerderijen SPNA en Kadaster. Binnen de Regio Deal wordt gepionierd in acht gebieden in Noord-Nederland: Schiermonnikoog, Friese Veen- en Kleiweide, noordelijke Kleischil (Gr en Fr), Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt en het Drents Plateau.

Kijk voor meer informatie op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl of volg ons op twitter of LinkedIn.