GS-besluitenlijst van 25 oktober 2022


Addendum bij Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Bollenteelt Drenthe

Gedeputeerde Staten stemmen in met ondertekening van het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Bollenteelt Drenthe om de deelname van LTO Noord te formaliseren. Het college van Gedeputeerde Staten staat positief t.a.v. de deelname van LTO Noord aan het programma Duurzame bollenteelt Drenthe (DBD). Het programma beoogt een duurzame landbouw die voldoet aan de doelstellingen van het ministerie van LNV zoals verwoord in de Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2023 en aanvraagformulier SNL-natuurbeheer inclusief het GegevensLeveringsProtocol

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2023 vastgesteld, zodat de uitvoering hiervan voor 2023 mogelijk is gemaakt. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten het aanvraagformulier SNL-natuurbeheer vastgesteld met als onderdeel het GegevensLeveringsProtocol waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze van aanleveren van de benodigde geografische informatie.

Verlenging Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt

De Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt van de provincies Drenthe en Groningen was vastgesteld voor de periode van 1 november 2021 tot 1 november 2022 en is nu verlengd tot en met 1 april 2024. In totaal is er voor Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën een budget van € 250.000,- beschikbaar gesteld. Gedurende deze periode kunnen boeren een aanvraag voor maximaal € 25.000,- subsidie voor experimenten voor natuurinclusieve landbouw indienen. 
Zie voor meer informatie het persbericht.

Voorbereidingsbesluit Wet ammoniak en veehouderij en voorbereidingsbesluit provinciale monumenten

In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 juli 2023, hebben Gedeputeerde Staten besloten twee voorbereidingsbesluiten ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten. Hiermee wordt het beschermingsregime van zowel de zeer kwetsbare gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland als de provinciale monumenten na inwerkingtreding van de Omgevingswet voortgezet. De provincie Drenthe heeft gekozen voor een beleidsneutrale omzetting naar de Omgevingswet. De bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenten en de provincie blijft hierbij ongewijzigd.

Rapportage Nota klimaatadaptatie Drenthe 2021-2022

Gedeputeerde Staten sturen de rapportage van de uitvoering van de Nota klimaatadaptatie Drenthe periode 2021 -2022 aan Provinciale Staten. Hierin staat de situatie voor de onderstaande acht thema’s beschreven: Landbouw, natuur, omgevingskwaliteit, infrastructuur & mobiliteit, wonen, recreatie, industrie & bedrijven en elektriciteitsnetwerk. Per thema geven we per gevolg van de klimaatverandering aan hoeveel acties daarvoor zijn benoemd en wat de status is.

Ontbinden Stichting Leerstoel Regionale Economie

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met de ontbinding van de stichting Leerstoel Regionale Economie.

Subsidieaanvraag ‘NICE MOVES’ van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de activiteiten van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) voor de periode van 2023 tot en met 2025 te ondersteunen met een cofinancieringsbijdrage van € 750.000,--. NICE levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de groene economische structuur van Drenthe. In het project NICE MOVES worden Drentse mkb-bedrijven ondersteund bij het uitwerken van hun plannen op het gebied van innovatieve, circulaire producten of diensten. NICE ontwikkelt initiatieven die leiden tot een vergroting van de vraag naar circulaire producten. En worden studenten opgeleid tot young professionals in de circulaire economie. 
Zie voor meer informatie het persbericht.

Wijziging Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 op een aantal punten gewijzigd conform landelijke afspraken.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over leveringszekerheid drinkwater

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen over de leveringszekerheid van drinkwater van de PvdA-fractie beantwoord. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen.

Onderzoek (217a Provinciewet) ‘Vastgoedbeleid provincie Drenthe'

Er is onderzoek gedaan naar het vastgoedbeheer van de provincie Drenthe. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het huidige proces en het formuleren van verbetermogelijkheden. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen om te komen tot verantwoord vastgoedbeheer. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een beleidsvisie en van een afwegingskader.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de GroenLinks-fractie over jachtverbod

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van Provinciale Staten m.b.t. jachtverbod. 
De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Benoeming lid Raad van Commissarissen Drentse Holding BV

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in te stemmen met de benoeming per 1 november 2022 van de heer H.G. ten Hulscher als lid van de Raad van Commissarissen van de Drentse Holding BV, die zorg draagt voor de uitvoering van het MKB-fonds Drenthe.

Belastingverordening provincie Drenthe 2023 en Tarieventabel leges 2023

Gedeputeerde Staten zenden de Belastingverordening 2023 ter vaststelling toe aan Provinciale Staten. Behandeling van de Belastingverordening 2023 vindt plaats op 30 november 2022 in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie en op 14 december 2022 in Provinciale Staten.

Ontwerpwijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 en de Omgevingsverordening Drenthe 2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de ontwerp wijziging van de provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 en de ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2023 ter inzage te leggen. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de brief aan Provinciale Staten waarin om een zienswijze wordt gevraagd met betrekking over de ontwerp wijzigingen.

Ontwikkelagenda OV Noord-Nederland (NV)

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Ontwikkelagenda voor openbaar vervoer in Noord-Nederland. De agenda is een inspiratiedocument voor projecten en investeringsplannen in Noord-Nederland, uitgevoerd door overheden en vervoerders. Of alles kan worden gerealiseerd hangt o.a. af van nader onderzoek, latere keuzes en van de beschikbare middelen. Gedeputeerde Vedelaar zal namens het college de ambitie in de agenda onderschrijven tijdens een bijeenkomst van de Landsdelige OV en Spoortafel. Provinciale Staten ontvangen de agenda daarna ter informatie.

Design Deal 4.0 - Koloniën van Weldadigheid/Veenhuizen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het aangaan van de Design Deal KvW/Veenhuizen, een creatieve en inspirerende samenwerking met studenten, stagiairs en alumni van de Design Academy Eindhoven. De gemeente Noordenveld, de PI Veenhuizen, de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen, het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen, het Drents Archief en Stichting Ketter&co doen hier ook aan mee. Voor deze samenwerking in de periode oktober 2022-2025 hebben Gedeputeerde Staten  € 45.000,- ter beschikking gesteld. De ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is op vrijdag 28 oktober 2022 te Eindhoven, in de week dat daar de Dutch Design Week wordt georganiseerd.