GS-besluitenlijst 11 oktober 2022


Jaarverslag 2021 Commissie rechtsbescherming

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het jaarverslag 2021 van de Commissie rechtsbescherming.

Participatie in landelijk platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE)

De Nederlandse chemieregio’s hebben hun krachten gebundeld in het nationale platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE). Het hoofddoel van GCNE is barrières rondom opschaling weg te nemen, zodat initiatieven op het gebied van biobased grondstoffen, recycling en proceselektrificatie kunnen opschalen naar industrieel volume. De provincie Drenthe zet in op vergroening en heeft besloten te participeren in GCNE. Ze stelt hiervoor € 80.000,-- beschikbaar voor 2022 en 2023.

Letter of Support "H3 – Hansa Hydrogen Hubs project"

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben besloten tot het ondertekenen van een Letter of Support. Dit is ter ondersteuning van een Europese aanvraag waarbij ingezet wordt op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van waterstof tussen verschillende Europese waterstofregio’s.

Incidentele subsidie film over kansengelijkheid in Drenthe

Gedeputeerde Staten stemmen in met het verlenen van een subsidie aan Stichting Noord Film voor een korte film over kansengelijkheid in Drenthe.

Zie voor meer informatie het persbericht.

EU-Richtlijn Omgevingslawaai Geluidsbelastingkaart (vierde tranche)

Op 11 oktober 2022 hebben Gedeputeerde Staten de EU-geluidsbelastingkaart vastgesteld van de provinciale wegen met meer dan 8.000 motorvoertuigen per dag in de provincie Drenthe. Op deze kaart is de actuele situatie (peiljaar 2019 i.v.m. Corona-maatregelen) te zien van de geluidshinder door wegverkeer. Met de kaart bepaalt de provincie in hoeverre maatregelen mogelijk zijn om de ergste geluidshinder te verminderen of op te lossen. Hierbij wordt gekeken naar het effect van mogelijke oplossingen, maar nadrukkelijk ook naar de kosten in relatie tot de baten. Tegen de vaststelling van de kaart is geen beroep mogelijk.

Resultaten Groningen Airport Eelde (GAE) eerste halfjaar 2022

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de rapportage over het eerste halfjaar 2022 die is ontvangen van Groningen Airport Eelde. Dit om hen te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV.

HRK Subsidie voor Dorpsstraat 14 Havelte

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 150.000,-- beschikbaar te stellen voor de renovatie en herbestemming van het pand Dorpsstraat 14 te Havelte. Het gaat om de restauratie van een monumentale boerderij uit 1740 en het herstellen van de ruimtelijke kwaliteit op de Oosterbrink. De boerderij wordt omgebouwd tot woonhuis en erfgoedlogies. Met deze ontwikkeling wordt een langdurige verpauperde situatie aangepakt en de cultuurhistorische kwaliteit van de Oosterbrink weer hersteld. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Wijziging Subsidieregeling collectieve wooninitiatieven Drenthe

De provincie Drenthe verhoogt het maximum aan te vragen bedrag voor een collectief wooninitiatief van € 5.000,-- naar € 10.000,--. Hierdoor sluit de subsidie beter aan bij de financieringsbehoefte vanuit initiatieven, zoals uit de eerste evaluatie is gebleken.

Incidentele subsidie dorps- en buurthuizen 2022

Gedeputeerde Staten hebben besloten dorps- en buurthuizen in Drenthe € 1.000,- toe te kennen voor verduurzaming en als tegemoetkoming in de energiekosten. Vanwege de gestegen energieprijzen hebben zij te kampen met grote exploitatieproblemen. Het college vindt de dorps- en buurthuizen in Drenthe van grote waarde voor de leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen en wijken. De uitvoering van deze ondersteuning gaat via de Drentse gemeenten; dorps- en buurthuizen die hiervoor in aanmerking komen kunnen het bedrag bij de desbetreffende gemeente aanvragen, zodra de gemeenten de regelingen hiertoe gereed hebben. De gemeenten zullen hier zelf de betrokken dorps- en buurthuizen over informeren.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over Zienswijze RDA over wildopvang

Gedeputeerde Staten beantwoorden schriftelijke vragen ex art. 41 Reglement van Orde van PS met betrekking tot zienswijze RDA over wildopvang.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen .

Beantwoording brief huurders camping de Reeënwissel

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over ontwikkelingen op camping de Reeënwissel.

Bestuurlijke reactie Eindrapportage Bestuurlijk Regionale Ecosystemen in Drenthe (BRE-rapport Drenthe)

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de eindrapportage Bestuurlijk Regionale Ecosystemen in Drenthe en Provinciale Staten hierover via een brief geïnformeerd. De Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met bureau Berenschot onderzoek gedaan naar hoe de netwerken van bestuurlijke samenwerkingsverbanden binnen - in dit geval - de regio Drenthe samenwerken.

Verwerking productiewater Schoonebeek olieveld

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een brief over de verwerking van productiewater uit het Schoonebeek olieveld.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PVV-fractie over de wolf

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van Provinciale Staten m.b.t. de wolvenaantallen.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen .

Ondertekening EU charter ”Mission Adaptation to Climate Change”

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben besloten tot het ondertekenen van het EU charter “Mission Adaptation to Climate Change”. Ook Drenthe ziet namelijk steeds duidelijker de gevolgen van de klimaatverandering en het daaruit volgende belang van klimaatadaptatie. Omdat het aanpassen aan de klimaatverandering voor een groot deel pionieren is én niet door één partij alleen gerealiseerd kan worden, is het belangrijk om de samenwerking op te zoeken. Ook in Europees verband, om zo met ondersteuning uit Brussel en inspiratie vanuit andere regio’s de samenwerking in onze provincie aan te kunnen jagen. Door deel te nemen aan deze missie, geeft de provincie Drenthe ook invulling aan haar rol als netwerkpartner op de gezamenlijke weg naar een klimaatveerkrachtig Europa.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Nationaal Park Drentsche Aa (2021 - 2030)

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Nationaal Park Drentsche Aa (2021 - 2030). Dit plan is de basis waarop de samenwerking tussen alle partners in het Overlegorgaan Drentsche Aa is gestoeld. Het is een visiedocument voor samenwerking, doorontwikkeling en investeringen in het Nationaal Park Drentsche Aa door middel van een gecoördineerde en gebiedsgerichte aanpak.

Bijdrage uitvoeringskosten Servicepunt Techniek Noord (SPT) Nederland 2022 tot met 2023

De metaalbewerking en bouw/infrabranche kennen een steeds grotere vraag naar personeel. Te weinig mensen kiezen op dit moment voor een baan in de techniek, terwijl er juist heel veel werk is in deze sector. Zo liggen er grote uitdagingen, voor het aanleggen van warmtepompen, in de woningbouw en het energiezuinig maken van woningen. Daar zijn heel veel technische mensen voor nodig. De provincie zet zich in 2022 en 2023 samen met haar partners, via het Servicepunt Techniek Noord, in om techniekbedrijven te ondersteunen bij het vervullen van vacatures in een technisch beroep en mobiliteitsvragen in het algemeen.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beheerovereenkomst Drents Museum en Overeenkomst aankoopfonds Drents Museum

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Beheerovereenkomst Drents Museum en de Overeenkomst aankoopfonds Drents Museum. Gedeputeerde Vedelaar zal deze overeenkomsten namens het college van Gedeputeerde Staten ondertekenen. De Beheerovereenkomst Drents Museum vervangt een verouderde overeenkomst met betrekking tot het beheer en behoud van de museumcollectie. De Overeenkomst aankoopfonds Drents Museum is wegens het instellen van een aankoopfonds door het Drents Museum opgesteld, waardoor de museumcollectie kan worden versterkt.

Investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor te besluiten tot een ophoging en naamswijziging van het investeringskrediet voor grondaankopen in het kader van het Programma Natuurlijk Platteland.

Versnellingsprojecten in het kader van Nationaal Programma Landelijk Gebied

De provincie Drenthe heeft ingestemd met het aangaan van financiële verplichtingen richting Prolander, zodat Prolander tijdig kan starten met versnellingsprojecten in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Woo-verzoek inzake RIEC rapport gebiedsscan vakantieparken

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Woo-verzoek besloten het rapport Gebiedsscan vakantieparken Drenthe 2019 openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten worden geplaatst op: www.provincie.drenthe.nl/woo

Prestatieafspraken met het Rijk rond de aantallen woningbouwproductie tot 2030

Het Rijk wil prestatieafspraken maken met de provincies voor het snel aanpakken van de woonopgave. De provincie Drenthe komt hiervoor met een definitief bod voor het aantal woningen dat zij kan bouwen tot 2030. Tot 2030 kan de provincie Drenthe 13.000 woningen bouwen met de reguliere inzet van het Rijk. Indien het Rijk haar inzet vergroot en aan randvoorwaarden voldoet, kan de provincie Drenthe 18.800 woningen bouwen tot 2030. Met forse extra investeringen conform het Deltaplan Noordelijk Nederland kunnen er langjarig (ook na 2030) 45.000 woningen gebouwd worden.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Financieringssystematiek en Provinciaal Belastinggebied

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de laatste stand van zaken omtrent het voornemen van het rijk om te komen tot een nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden en over de ontwikkelingen rond het provinciaal belastinggebied.