Verkenningsfase extra waterberging De Onlanden afgerond


Waterschap Noorderzijlvest wil extra waterberging in De Onlanden realiseren om zo wateroverlast in de regio zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor is in maart de projectprocedure gestart door het bevoegd gezag; Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Na de terinzagelegging van het ‘Toelichting Projectbesluit en Milieueffectrapportage’ (hierna Toelichting)is een Nota van Antwoord opgesteld. Op 29 november 2022 hebben Gedeputeerde Staten  de Nota van antwoord samen met de Toelichting vastgesteld. Hiermee is de verkenningsfase afgerond en wordt er gestart met het opstellen van de milieueffectrapport (MER) en het Projectbesluit. Op basis van de ingediende reacties is besloten drie alternatieven mee te nemen in het MER.

In maart van dit jaar startte de provincie Drenthe op verzoek van het waterschap de procedure voor de extra waterberging in De Onlanden. In dit natuurgebied wordt bij heftige neerslag nu ook al water opgevangen. Klimaatscenario’s voorspellen steeds vaker periodes met hevige en langdurige regenval.  Daarmee is extra ruimte voor waterberging nodig. Betrokkenen en omwonenden konden reageren op de plannen van het waterschap. Deze uitnodiging leverde dertig reacties op. De reacties zijn behandeld en beantwoord in een Nota van antwoord. Gedeputeerde Staten hebben deze op 29 november samen met de Nota kansrijke oplossingsrichtingen en koppelkansen vastgesteld.

Dertig reacties op de plannen

De ingekomen reacties waren divers van aard. Er kwamen vragen over de werking van de waterberging en de effecten van peilverhoging. Wat gebeurt er met de grond als er soms een aantal dagen extra water in het gebied staat? En heeft dit effect op mijn woning? Ook werd aandacht gevraagd voor natuurwaarden, de bodemkwaliteit en landbouwgronden. In de nota van antwoord wordt antwoord gegeven op de ingediende vragen en zorgen. Sommige benoemde aandachtspunten moeten verder onderzocht worden. Ze worden daarom meegenomen in de onderzoeken en MER.  Er zijn ook verschillende koppelkansen ingediend. Een aantal koppelkansen wordt verder meegenomen in de planuitwerking of door andere partijen opgepakt.

Vervolgonderzoek omvat een nieuwe oplossingsrichting

De komende periode wordt onderzocht hoe de extra waterberging het beste kan worden ingericht. Uit het MER blijkt welke effecten er zijn op onder andere de flora en fauna in het gebied. Er worden drie oplossingsrichtingen onder de loep genomen. Naast twee bestaande oplossingsrichtingen uit de Toelichting (‘Alternatief Droge Voeten 2050’ en ‘Compartimentering kwetsbaar natuurgebied’) wordt er ook een nieuw ingebrachte oplossing meegenomen in het MER, genaamd ‘Optimaal natuuralternatief/ Hooiwegvariant’. Deze variant gaat meer in op mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Denk daarbij aan het aanleggen van vluchtheuvels voor dieren, het dempen van bermsloten, het aanpassen van het waterpeil op specifieke plekken in het gebied en het verplaatsen van de stuwen aan de kant van het Leekstermeer.

Op weg naar een voorkeursalternatief

De komende maanden werkt het waterschap deze drie alternatieven verder uit tot een schetsontwerp. En worden er onderzoeken uitgevoerd. Dan volgt een toetsing en beoordeling op milieueffecten. Daaruit blijkt welke variant de beste resultaten oplevert en de minste negatieve effecten op milieu heeft, vanuit het oogpunt van waterberging én natuur. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten in 2024 het besluit aan welke variant uitvoering wordt gegeven. De provincie en het waterschap houden tijdens het hele traject nauw contact met de betrokken partners. Dit gebeurt via overleggen, individuele gesprekken en publieksbijeenkomsten. Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan op https://www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden  en meld u aan voor de nieuwsbrief.