Subsidie van provincie voor biogashub Koekange


Ook budget voor monitoring stikstofemissie met zogeheten stikstofstripper

De energie coöperatie Groengas Koekange Echten krijgt een incidentele subsidie van € 123.500 van provincie Drenthe voor een investering in een biogas hub met monomestvergisters. Ook stelt de provincie € 149.000 beschikbaar voor monitoring van stikstofemissie.

Met de subsidie kunnen de eerste zeven deelnemers in het project, dat in totaal uit dertien melkveehouders bestaat, beginnen met bouwen. Het biogas dat zij gaan produceren wordt via een nog aan te leggen biogasleiding naar een centraal punt gebracht waar het wordt opgewerkt naar groen gas (aardgaskwaliteit). Daarna gaat het naar het gasnet van RENDO. Het streven is om in 2024 te starten met de productie van biogas.

Monitoring stikstofemissie

Om stikstofemissie te reduceren gaan de deelnemende melkveehouders aanpassingen doorvoeren in hun stallen om mest en urine van de koeien van elkaar te scheiden. De mest gaat direct naar de vergister. Dit zorgt voor het terugdringen van een deel van de stikstof- en methaanuitstoot. Daarnaast gaat een aantal melkveehouders werken met een zogeheten stikstofstripper. Deze stripper haalt stikstof uit de mest. De warmte die de stikstofstripper nodig heeft voor het uitdampen van de mest komt uit het geproduceerde biogas met de monomestvergister. De stikstof-arme vloeistof die over blijft, kan de melkveehouder vervolgens op zijn land gebruiken als bemesting.

De vloeistof is daarnaast een kwalitatief goede vervanger voor kunstmest. Deze techniek heeft als voordeel dat het naast minder uitstoot van stikstof en ammoniak ook het gebruik van kunstmest terugdringt. Het project past goed in de Drentse programmatische aanpak van stikstof. De provincie vindt het belangrijk om de stikstofemissie van deze innovatieve technische maatregelen te meten. Hier is dringend behoefte aan vanwege recente uitspraken van de Raad van State over emissiearme stalvloeren. De monitoring van stikstofemissie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau in opdracht van de provincie.

Met de incidentele subsidie van de provincie kunnen de melkveehouders het project biogashub dat in totaal € 4,3 miljoen bedraagt, rond maken. De rest van de financiering komt van de melkveehouders zelf, een bijdrage vanuit SDE+ subsidie, RENDO, gemeente De Wolden, LTO Noord en een lening bij het Energie Fonds Drenthe.