Subsidie voor knelpunten bij woningbouwprojecten

Gepubliceerd op 15 november 2022

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe vastgesteld. Hiermee komt €1.500.000,- beschikbaar om knelpunten bij Drentse woonprojecten te verhelpen. De subsidie kan verleend worden aan projecten waar een onrendabele top bestaat en is voor zowel nieuwbouw-, transformatie- en sloop-nieuwbouwprojecten. Naast de subsidieregeling kan ook gebruik gemaakt worden van de expertise van het Impulsteam om woningbouwprojecten te versnellen en zo te zorgen voor meer passende woningen in Drenthe.

Sinds de start van de provinciale Woonagenda worden twee knelpunten gesignaleerd. Allereerst is het moeilijk om voldoende menskracht te vinden voor het ontwikkelen van projecten. Vanuit het Impulsteam Wonen kunnen Drentse gemeenten geholpen worden met de realisatie van woonprojecten. Er wordt al veel gebruik van gemaakt. Tien gemeenten worden ondersteund vanuit het Impulsteam. Als tweede knelpunt ziet de provincie dat het soms niet lukt om de financiering van projecten rond te krijgen. Met de nieuwe subsidieregeling voor gemeenten en ontwikkelaars wil de provincie het mogelijk maken om beide knelpunten op te lossen. De maximale subsidie is €100.000 per project.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Bij het opstellen van de regeling hebben we rekening gehouden met een aantal voorwaarden, zodat de subsidie gericht bijdraagt aan meer passende woningen die goed aansluiten op de gemeentelijke woonvisies. De focus van de regeling ligt op inbreiding in dorpen en steden waar al infrastructuur aanwezig is en waardoor ook natuur en agrarisch gebied gespaard blijven. Met lagere grondprijzen kunnen corporaties ook sociale huurwoningen toevoegen. We willen leren van de ervaringen die we opdoen met deze regeling. Daarna komt er een voorstel naar Provinciale Staten over de invulling van de financiële ondersteuning voor wonen, voor €2.500.000,-- per jaar.”

Aanvragen vanaf januari 2023

De regeling wordt mogelijk gemaakt vanuit middelen van een eerder door de Staten aangenomen motie en de Drentse Investeringsagenda. De regeling kan vanaf 1 januari 2023 aangevraagd worden. Meer informatie over de subsidie en hoe deze aangevraagd kan worden, is vanaf dan te vinden via het Subsidieloket van de provincie Drenthe.