Provincie steunt Drentse Voedselbanken


Het college van Gedeputeerde Staten verleent een eenmalige subsidie van € 174.000,-- aan de vier Drentse voedselbankstichtingen. Het geld wordt gebruikt voor voedselhulp aan het groeiend aantal inwoners met grote financiële problemen. Op deze manier wordt uitvoering gegeven aan de motie van Provinciale Staten ‘Steun voor de Drentse Voedselbanken’.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Uit rondvraag onder de Drentse voedselbanken en gemeenten blijkt dat op korte termijn provinciale steun gewenst en relevant is. Door stijgende prijzen voor energie en andere primaire levensbehoeften zijn meer inwoners afhankelijk van voedselhulp. Ik voel me betrokken en vind het belangrijk dat wij vanuit de provincie steun kunnen bieden. Zoals nu lijkt zijn de kosten van voedselpakketten een half jaar lang gedekt.”

Aantal voedselpakketten stijgt

Per 1 oktober 2022 halen wekelijks 3.632 mensen uit Drenthe een voedselpakket volgens cijfers van de Drentse voedselbanken. De verwachting is dat dit aantal in de nabije toekomst stijgt. Tegelijkertijd maakt een terugloop in donaties het alsmaar lastiger voor de voedselbanken om elke klant een geschikt voedselpakket te blijven aanbieden.

Samenwerken bij armoedebestrijding

Naast de eenmalige subsidie zet de provincie Drenthe zich vanuit de Sociale Agenda in om blijvend het verschil te maken. De provincie stimuleert samenwerking bij armoedebestrijding door overheden en inwonersinitiatieven. Ook helpt de provincie bij de aanvraag van ESF-gelden voor voedselhulp. Samen met de betrokken partijen wordt verkend wat nodig en wenselijk is in de Drentse praktijk.

Verdeling

De € 174.000,-- wordt naar rato van het aantal huishoudens per voedselbankstichting verdeeld. Stichting voedselbank Noordenveld ontvangt € 10.249,--, Stichting voedselbank Zuidwest Drenthe ontvangt € 49.439,--, Stichting voedselbank Hart van Drenthe ontvangt € 47.630,-- en Stichting voedselbank Zuidoost Drenthe ontvangt € 66.682,--. Deze uitgaven worden gedekt uit de post ‘onvoorzien’ in lopende begroting 2022.