Provincie Drenthe vraagt specifieke uitkering aan voor versnellingsvoorstellen


Provincie Drenthe heeft een aanvraag ingediend voor de landelijke ‘Regeling specifieke uitkering provinciale versnellingsvoorstellen’ van € 50,2 miljoen. Met dit geld kan de provincie vooruitlopend op het nog op te stellen Gebiedsprogramma Drenthe, maatregelen al voorbereiden en uitvoeren. Het gaat hierbij om maatregelen ten behoeve van landbouw, natuur en hydrologie. Daarnaast heeft de provincie een aanvraag ingediend voor de landelijke ‘Regeling specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders' voor € 2,4 miljoen. Met dit geld kunnen de kosten van de voorbereiding van de versnellingsvoorstellen, de ontwikkeling en ondersteuning van de Realisatie Transitie Landelijk Gebied op basis van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de voorbereiding van maatregelen ten behoeve van PAS-melders ter versnelling van het legalisatieprogramma worden bekostigd.

Toelichting Versnellingsvoorstellen

De versnellingsvoorstellen betreffen maatregelen die bijdragen aan toekomstgerichte landbouw, pilots in overgangsgebieden rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en maatregelen voor hydrologisch systeemherstel. De versnellingsvoorstellen dragen bij aan de opgaven water, bodem, natuur, klimaat en stikstof uit het NPLG. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We kunnen met deze middelen een start maken met de uitvoering van concrete maatregelen vooruitlopend op de uitwerking van het gebiedsprogramma volgend jaar juli".

Versnellingsvoorstel landbouw gerelateerde maatregelen

Binnen het versnellingsvoorstel landbouw vraagt de provincie middelen voor vier landbouw gerelateerde trajecten. Onder andere voor het versnellen van trajecten binnen het programma Boer Burger Natuur Drenthe. Binnen dit programma zetten akkerbouwers, melkveehouders en gemengde bedrijven concrete stappen naar natuurinclusieve landbouw. De financiële middelen die de provincie hiervoor aanwendt, worden ingezet voor maatregelen die bijdragen aan bedrijfsmanagementaanpassingen en niet-productieve investeringen op het gebied van biodiversiteit en landschap. Het tweede traject is de doorontwikkeling van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)-aanpak. Met de KPI’s worden doelen concreet door hieraan streefwaarden per KPI te verbinden met een beloningssystematiek. Een derde traject is duurzaam bodem beheer in relatie tot stikstof. Hiervoor wil de provincie met boeren gaan onderzoeken op welke manier bodembiodiversiteit kan bijdragen aan de vermindering van uitspoeling van stikstofverbindingen. Het vierde landbouw gerelateerde traject betreft de uitbereiding van de demonstratiebedrijven. Op deze bedrijven worden maatregelen toegepast waardoor ammoniak en stikstofemissies (kunnen) afnemen. Andere boeren en adviseurs kunnen op deze bedrijven kennis en inspiratie opdoen.

Versnellingsvoorstellen overgangsgebieden

Overgangsgebieden zijn relatief nieuw binnen het NPLG. Het zijn overwegend agrarische gebieden grenzend aan Natura 2000gebieden. Deze gebieden leveren een bijdrage aan de gunstige staat van instandhouding voor behoud en herstel van de biodiversiteit in Natura 2000gebieden. Systeemherstel is hiervoor noodzakelijk. Opgaven voor biodiversiteit, stikstof, klimaat, water en landbouw worden in de overgangsgebieden gelijktijdig aangepakt. Met een aantal pilots wil de provincie een eerste aanzet doen voor het inrichten van deze zogenaamde overgangsgebieden tussen landbouw en natuur.

Versnellingsvoorstellen hydrologisch systeemherstel

Met hydrologisch systeemherstel wordt de waterhuishouding in en om natuurgebieden verder herstelt en het verbetert de kwaliteit van zowel het oppervlaktewater als het grondwater. Het herstel zal positief doorwerken op het herstel van de natuur in algemene zin. Daarnaast wil de provincie inzetten op het verbeteren van de Drentse bosbodems. Hiervoor is onderzoek nodig om te kunnen beoordelen wat de effecten zijn van verzuren en vermesting als gevolg van onder andere stikstofdepositie.