GS-besluitenlijst 22 november 2022


Beheerplan 2022-2026 waterwingebieden van Waterbedrijf Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het Beheerplan 2022-2026 waterwingebieden van N.V. Waterbedrijf Groningen voor de winningen De Groeve en Nietap. In het vastgestelde beheerplan is door het waterbedrijf aangegeven op welke wijze deze wingebieden zijn of worden ingericht en beheerd. Ook staat beschreven op welke wijze de bodem en het grondwater worden beschermd. In de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) zijn 17 grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen om de waterwinningen te beschermen.

Openstellingsbesluit Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) Drenthe 2023

Gedeputeerde Staten hebben het openstellingsbesluit Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) Drenthe 2023 vastgesteld. De openstellingsperiode betreft 25 november tot en met 22 december 2022.

Wijziging van verschillende subsidieregelingen op het gebied van cultuur

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de subsidieregelingen Talentontwikkeling, Incidentele projecten cultuur Drenthe, Cultuurhistorie Drenthe en Archeologie en Publiek gewijzigd. De subsidieplafonds worden niet langer in de subsidieregeling geregeld, maar worden voortaan in het jaarlijkse Subsidieplafondbesluit opgenomen. Daarnaast zal er voor de regeling Incidentele Projecten Cultuur Drenthe voortaan gewerkt worden met één algemeen subsidieplafond.

Subsidie aanvraag voor flexibele inzet ondersteuning woningbouw bij het Rijk

Gedeputeerde Staten sturen net als in 2020 een aanvraag naar het rijk voor de regeling flexibele inzet ondersteuning woningbouw. Het Rijk heeft hiervoor € 455.216,-- voor Drenthe gereserveerd. Met dit geld kan de provincie de gemeenten vanuit het Impulsteam Wonen ondersteunen in het aantrekken van capaciteit voor de woningbouw in Drenthe.

Beantwoording brief inventarisatie van het potentieel te transformeren vakantiewoningen naar wonen

Gedeputeerde Staten beantwoorden een brief van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De minister heeft een landelijke uitvraag gedaan richting de provincies om inzicht te krijgen op het potentieel te transformeren vakantiewoningen en de transformatiemogelijkheden in kaart te brengen.

Incidentele subsidie Stichting Nedersaksenlijn

De Stichting Nedersaksenlijn zet zich al enkele jaren in voor de lobby, promotie en samenwerking van en rondom de Nedersaksenlijn. De inzet en activiteiten zijn in 2022 sterk toegenomen met onder meer de Dag van de Nedersaksenlijn op 18 mei jl. in Stadskanaal en 25 november a.s. in Nordhorn (Duitsland). De afgelopen periode is voorts nauw samengewerkt met de stichting Nedersaksenlijn aan de totstandkoming van het bidbook Nedersaksenlijn. Dit bidbook is op 10 november jl. aan de staatssecretaris van IenW aangeboden. De stichting NSL heeft voor 2022 en 2023 een bijdrage gevraagd voor haar werkzaamheden. Gedeputeerde Staten hebben besloten de gevraagde bijdrage toe te kennen.

Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2022 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2021

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Integraal overzicht IBT provincie Drenthe 2022 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2021 vastgesteld. Het college informeert de colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Drentse gemeenten hierover per brief. De provincie heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten. Het Integraal overzicht bevat het oordeel van de provinciale toezichthouders op de toezichtdomeinen ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, ruimtelijk erfgoed, huisvesting statushouders en archief. Op basis daarvan heeft het college besloten geen verdere stappen te nemen richting gemeenten anders dan de reguliere interventie (waar nodig).

Incidentele subsidie Borger-Odoorn voor uitvoeren archeologisch onderzoek bij ontwikkeling Valtherschans

Provincie Drenthe kent de gemeente Borger-Odoorn een incidentele subsidie toe voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek bij de ontwikkeling van de Valtherschans, een uniek gemeenschapsproject, waarbij het initiatief vanuit de bewoners van Valthe zelf is gekomen en het ook is uitgevoerd door en met vrijwilligers.

Incidentele subsidie voor het plaatsen van een GFT-vergister om biogas te produceren

Gedeputeerde Staten hebben besloten een incidentele subsidie van € 5.000,-- te verlenen aan De Echte Bakker Jan Fledderus in Zeijen voor het plaatsen van een GFT-vergister. Met deze GFT-vergister kan de bakker, van keukenafval en GFT-afval, biogas produceren. Het geproduceerde biogas kan vervolgens worden gebruikt voor het bakken van brood.

Besluit toekenning (co)financiering Kleinprojectenfonds Interreg VI A Deutschland-Nederland

Op 20 april 2022 ging het samenwerkingsprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland officieel van start. Dit programma richt zich op een innovatiever en groener Eems-Dollard Regio, verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking aan het verbonden grensgebied en een Europa dichterbij de burger. In de afgelopen INTERREG V A-programmaperiode hebben de kleine projecten zich als zeer succesvol uitgewezen. In totaal zijn er mede door het laagdrempelige karakter van deze subsidie ca. 400 initiatieven in Noord-Nederland en Nedersaksen gerealiseerd. Ook in deze Interreg VI A-programmaperiode staat de laagdrempeligheid voor kleinere initiatieven weer centraal.

Subsidie gemeente Meppel en Borger-Odoorn Drentse Bomen-en Bossenstrategie

Gedeputeerde Staten hebben besloten een incidentele subsidie van € 50.000,-- aan gemeente Meppel te verlenen voor de uitvoering van het project Boombos Nieuwveense Landen. Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten een incidentele subsidie van €20.000,- aan gemeente Borger-Odoorn te verlenen voor de uitvoering van het project Groenaanleg Hoofdweg Klijndijk.

Afdoening toezegging in Provinciale Staten 1 juni 2022 over opstellen van een overzicht van de functies van Groningen Airport Eelde

Tijdens een informele bijpraatsessie over Groningen Airport Eelde (GAE) van 1 juni 2022 is door gedeputeerde Vedelaar toegezegd een overzicht op te stellen van de functies van GAE. Gedeputeerde Staten hebben in een brief voor Provinciale Staten inzichtelijk gemaakt wat de verschillende functies van GAE zijn, hoe die functies worden gewaardeerd en wat de eventuele alternatieven voor deze functies zijn, of wat de gevolgen zijn als GAE er niet zou zijn.

Verlenging convenant Dementievriendelijk Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de verlenging van het convenant Dementievriendelijk Drenthe. Door ondertekening van het convenant maken de ondertekenende partners (de 12 Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, Netwerk Dementie Drenthe en Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe en de provincie Drenthe) zich in de periode 2023-2026 samen sterk voor een dementievriendelijk Drenthe. Elke partner doet dit vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Vanuit de provincie ligt de nadruk op het verbinden van regionale partijen en netwerken en het aanjagen van vernieuwende initiatieven. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de verlenging van het convenant.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over toegankelijkheid Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de fractie Partij van de Arbeid over toegankelijkheid in Drenthe beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Verhoging subsidieplafond Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Gedeputeerde Staten hebben besloten het subsidieplafond voor de subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie te verhogen. Per 1 januari 2023 komt er nog eens € 50.000,-- bij voor haalbaarheidsonderzoeken en € 400.000,-- voor de uitvoering van technische oplossingen. De regeling is bedoeld voor Initiatiefnemers van projecten rond duurzame elektriciteitsproductie die geen stroom terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Sinds de openstelling op 15 januari 2022 zijn 10 aanvragen ingediend voor haalbaarheidsstudies en 12 aanvragen voor technische oplossingen voor netcongestie. Het gaat dan vooral om batterijsystemen in combinatie met zonnepanelen.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de JA21-fractie over Nedersaksenlijn

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen over de Nedersaksenlijn van de JA21-fractie beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Gunning verkoop Voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS1957)

Na een herbestemmingstraject tot bedrijfsverzamelgebouwen heeft de provincie het complex van de voormalige Rijksluchtvaartschool op de luchthaven Groningen Airport Eelde in verhuurde staat gegund aan stichting FB Oranjewoud.

N34; uitgifte tankstationlocatie De Blikken te Erm-West

Voor de tankstationlocatie heeft op 31 oktober 2O22 de inschrijving plaatsgevonden. De verhuur van de locatie is gegund aan Tamoil vanwege de hoogste totaalscore op de gevraagde prijs en kwaliteitseisen.