Bidbook Nedersaksenlijn aangeboden aan leden Tweede Kamer


Nedersaksenlijn versterkt Brede Welvaart in Noordoost Nederland

Tweede Kamerleden en leden van de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat ontvingen 22 november 2022 in Den Haag het “Bidbook Nedersaksenlijn, katalysator voor regionale structuurversterking” uit handen van vertegenwoordigers uit Noordoost Nederland. Het Bidbook Nedersaksenlijn is met inzet van samenwerkende partners, organisaties en overheden in Noordoost Nederland tot stand gekomen. Het Bidbook onderbouwt het belang en de noodzaak van de Nedersaksenlijn voor de grensregio én voor heel Nederland. De Nedersaksenlijn zorgt voor Brede Welvaart, door mensen, banen, onderwijsinstellingen en voorzieningen met elkaar en met de rest van Nederland én de Duitse buren te verbinden. Het Bidbook maakt daarbij de kansen voor woningbouw en economische structuurversterking in het gebied inzichtelijk.

De delegatie uit Noordoost Nederland hoopt dat Tweede Kamerleden de noodzaak van de Nedersaksenlijn voor de Brede Welvaart in Noordoost Nederland onderschrijven en dat zij in de Kamer willen aandringen op versnelling van de realisatie. De regio pleit ervoor om voor de Nedersaksenlijn nog dit jaar € 63 miljoen rijksmiddelen vrij te maken, die nog beschikbaar zijn in het Mobiliteitsfonds van het rijk. Vergeleken met de 7.5 mld. die het rijk recent verdeelde over Infrastructuur in Nederland is dat een relatief gering bedrag met een groot rendement voor Noordoost Nederland.

Op 28 november vergadert de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hierin komen de afspraken aan de orde die Rijk en Regio eerder op 10 november maakten met staatssecretaris Heijnen:

“In het kader van het Deltaplan gaan Rijk en Regio in gesprek om te bezien welke volgende stap er kan worden gezet in het gezamenlijke onderzoek van de Nedersaksenlijn. Het Rijk wil in het kader van het gezamenlijk onderzoek naar de Nedersaksenlijn de mogelijkheden voor financiering bezien van de 1e fase van het regionale project Veendam – Stadkanaal waarvoor de regio 63 mln. heeft gereserveerd en het Rijk eerder 5 mln. cofinanciering heeft gegeven.”

Maar met die afspraak is er nog geen boter bij de vis. De regio zou de realisatie van de 1e fase, de ontbrekende schakel tussen Veendam en Stadskanaal, al op korte termijn kunnen oppakken. In het Bidbook Nedersaksenlijn vraagt Noordoost Nederland daarom aan het rijk om € 63 miljoen bij te dragen aan de eerste fase van de Nedersaksenlijn: Veendam- Stadskanaal. Ook de regio zelf legt gezamenlijk € 63 miljoen bij voor de uitvoering van deze eerste fase.

De Nedersaksenlijn is een directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Emmen en Ter Apel. Op dit moment ontbreekt er nog een railverbinding van 44 kilometer tussen Emmen en Veendam. Deze schakel is hard nodig om de robuustheid van de spoorverbinding tussen Noordoost Nederland en de rest van Nederland te verbeteren. De Nedersaksenlijn is daarmee in potentie een spoorlijn van 180 kilometer die in het grensgebied 26 gemeenten, 1,3 miljoen mensen, met elkaar en met 650.000 banen verbindt. Dit is een belangrijke bijdrage aan de Brede Welvaart in het grensgebied van Nederland.