Uitloop projectplanning N34


De voorkeursvariant van een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de aanpak van het verkeersplein Gieten is niet eerder dan eind 2023 bekend. Dit is een jaar later dan voorzien. Redenen van de uitloop zijn dat aanvullend onderzoek nodig is in het kader van de milieueffectrapportage (MER) en invoering van de Omgevingswet in 2023.

Eerste resultaten MER

De MER is bedoeld om, bij de voorbereiding van het projectbesluit, de verwachte milieueffecten die van belang zijn voor de besluitvorming, in beeld te brengen. De effecten van aanpassing van de N34 op de aspecten archeologie, aardkundige waarden, cultuurhistorie en landschap blijken onvoldoende duidelijk. Dit inzicht is nodig om de uitgangspunten te kunnen bepalen voor de alternatieven en om deze vervolgens te kunnen beoordelen. Aanvullend onderzoek moet daarin helderheid geven zodat keuzes gemaakt kunnen worden.

De projectbesluitprocedure

De verwachting is dat de Omgevingswet in 2023 in werking treedt. Dit betekent dat de planologische procedure onder de werking van de Omgevingswet plaatsvindt. Voor dit project betekent het dat de voorkeursvariant uitgewerkt wordt in een projectbesluit en dat de projectbesluitprocedure doorlopen wordt. Het projectbesluit maakt het mogelijk om complexe projecten te realiseren. Vanwege het doorlopen van deze procedure is het noodzakelijk om een kennisgeving Voornemen en een kennisgeving Participatie te doen. Belanghebbenden kunnen daardoor opnieuw oplossingsrichtingen inbrengen die passen binnen de kaders van de eerder vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De kaders en uitgangspunten voor de nieuwe oplossingsrichtingen die in de kennisgeving Voornemen zijn opgenomen, zijn gelijk aan die in de NRD en blijven onveranderd. Lees meer over de kennisgevingen.

Project N34

De provincie Drenthe wil op de N34 de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de verbinding voor het openbaar vervoer optimaliseren. De N34 is een drukke weg waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. Om tot een passende oplossing te komen doen we onderzoek naar een gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De Punt en de aanpak van verkeersplein Gieten.