GS-besluitenlijst 14 juni 2022


BOA convenant "Groene Handhaving"

Gedeputeerde Staten hebben het samenwerkingsconvenant “Groene Handhaving” vernieuwd. Op basis van dit convenant kunnen Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in het buitengebied nauw samenwerken en op elkaars grondgebied controleren en handhaven. Het vernieuwde convenant is een voortzetting van de gemaakte afspraken in het convenant uit 2016.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Reactie Milieueffectrapportages: Ontmanteling Kerncentrale Emsland en Bouw Technologie en logistiekgebouw Emsland

Vanwege de Ontmanteling van Kerncentrale Emsland en de bouw van een technologie en logistiekgebouw Emsland heeft het Ministerie voor Milieu in Nedersaksen twee MER- rapportages ter inzage gelegd via de website www.internetconsultatie.nl. Inwoners en organisaties kunnen hierop reageren. Gedeputeerde Staten sluiten zich aan bij de reactiebrief vanuit Veiligheidsregio Drenthe aan het ministerie van Infrastructuur &Waterstaat, dat de reacties uit Nederland bundelt.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over stand van zaken N34

​Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen over de stand van zaken N34 van fractie PvdD beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Stand van zaken onderzoek N34

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de planning van het onderzoek naar de gedeeltelijke verdubbeling N34 en de aanpak van verkeersplein Gieten.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Jaarverslag 2021 provinciale VTH-taken

Gedeputeerde Staten hebben besloten de jaarrapportage over 2021 van het team VTH aan Provinciale Staten te sturen.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de GroenLinks-fractie over Top 100 stikstofoxiden- en ammoniakbronnen

Gedeputeerde Staten beantwoorden de vragen van Provinciale Staten over de top 100 stikstofoxiden- en ammoniakbronnen. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl.

AvA GAE op 16 juni 2022

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde hebben op 16 juni 2022 de Jaarrekening 2021 van Groningen Airport Eelde vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben deze samen met de Rapportage 1e kwartaal 2022 van Groningen Airport Eelde aan Provinciale Staten toegezonden.

Drentse bijdrage Nationale Woon en Bouw Agenda kabinet Rutte IV

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de Drentse bijdrage aan de Nationale Woon en Bouw Agenda van het kabinet Rutte IV. In de vorm van een bidbook is de Drentse ambitie aan de minister voor VRO overhandigd om in totaal 900.000 woningen landelijk te realiseren. Drenthe heeft hiervoor een bod uitgebracht voor bijna 19.000 woningen.