Gedeputeerde Staten stemt in met verlenging Programma Vitale Vakantieparken Drenthe


Het actieprogramma Vitale Vakantieparken (VVP) Drenthe loopt dit jaar af. Het doel van het programma is het verdubbelen van het aantal vitale parken en het halveren van het aantal niet-vitale parken. In 2021 is een tussenevaluatie uitgevoerd. Er is veel bereikt en waardering voor het programma. Naast een integrale en meerjarige aanpak, vraagt het meer doorlooptijd om de doelen te realiseren. Daarom wordt er gekeken naar verlenging van het programma om te blijven werken aan het stimuleren van een karaktervol verblijfsaanbod in Drenthe.

Transformeren

Naast bereikte resultaten en waardering, liet de tussenevaluatie zien dat het transformeren van parken qua voortgang achterloopt op de verwachting. De complexe en intensieve processen hebben een langere doorlooptijd dan verwacht. Nu breekt, na het uitvoeren van verkenningen en het opstellen van plannen, de periode om uit te voeren en ‘te oogsten’ aan. Juist in deze periode wil de taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe de parken en gemeenten hierbij intensiever ondersteunen.

Middensegment

In de afgelopen periode is er een kwaliteitsimpuls gegeven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe om de kopgroep van excellente bedrijven in Drenthe te vergroten. In de praktijk blijkt echter dat vooral het ‘middensegment’ geconfronteerd wordt met complexe vraagstukken en hierbij ondersteuning nodig heeft. In de komende periode zal het accent daarom meer verschoven worden naar het ondersteunen van deze groep recreatiebedrijven.

Slagkracht vergroten

Er is een duurzame samenwerking ontwikkeld die door alle partijen gewaardeerd wordt. De Stuurgroep VVP heeft besloten om het programma met twee jaar – tot en met 2024 -  te verlengen. Het gezamenlijk optrekken, waarbij alle partners blijven meedoen, blijft van groot belang en wordt breed onderschreven. Besluitvorming van de partners volgt in de komende weken. Het provinciaal aandeel in de verlenging wordt gedekt uit de Investeringsagenda plus 2020-2023.