Extra financiële middelen voor energietransitie in Drenthe


Om te kunnen versnellen in de energietransitie en te anticiperen op de stijging van de energieprijzen wil provincie Drenthe meer inzetten op waterstofprojecten, ondersteuning bij groengas projecten en gebiedsgerichte innovaties van het elektriciteitsnetwerk. Voor realisatie van deze plannen vraagt het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om €600.000,-- extra beschikbaar te stellen voor de energietransitie in Drenthe.

De provincie wil graag de beschikbare netcapaciteit in Drenthe beter kunnen benutten, om meer hernieuwbare elektriciteitsproductie mogelijk te maken. Doel is het realiseren van een collectieve aanpak van een intelligente, flexibele elektriciteitsvoorziening op een aantal bedrijventerreinen in samenwerking met gemeenten, bedrijven en netbeheerders. Op zo’n bedrijventerrein wordt dan de vraag naar elektriciteit afgestemd op het lokale aanbod van duurzaam geproduceerde elektriciteit. Dit gebeurt met intelligente meet- en regeltechniek in de gebouwen en op kritieke punten in het plaatselijke elektriciteitsnet. Op deze manier is het mogelijk om de belasting van het net binnen acceptabele grenzen te houden, zodat er geen overbelasting optreedt.

De aanpak moet leiden tot toonaangevende praktijkvoorbeelden van gebiedsgerichte netwerkinnovaties die op meerdere plekken in de provincie toepasbaar zijn. “Wij willen meer kunnen betekenen in de concrete uitvoering van projecten, omdat we zien dat de stijging van de energieprijzen er nu al toe leidt dat veel sectoren energie willen besparen en zelf energie willen produceren, aldus gedeputeerde Stelpstra. “Daarnaast is er een groeiende vraag naar cofinanciering voor bijvoorbeeld elektrolyzers om waterstof te kunnen produceren en voor waterstofvulpunten. Ook daar willen wij op in kunnen spelen".

Waterstof

Drenthe wil op het gebied van waterstof verder met innovatieve oplossingen voor de industrie en mobiliteit. Hiervoor zijn aanvragen voor diverse Europese subsidies in voorbereiding, waar uiteindelijke concrete projecten uit voort dienen te komen, zoals waterstoffabrieken (elektrolysers) op basis van lokale duurzame elektriciteit. De waterstof uit deze fabrieken wordt vervolgens geleverd aan de lokale industrie en (fast fill) tankstations. Het is hierbij essentieel dat deze lokale waterstofnetwerken via de zogeheten ‘waterstofbackbone’, een waterstofnetwerk dat door heel Nederland loopt, internationaal met elkaar verbonden worden. Zo kan een echte waterstofmarkt ontstaan.

Groen gas

Daarnaast is er nog de wens van veel (agrarische) ondernemers om groen gas te produceren. Enerzijds als bron van hernieuwbare energie voor derden, maar ook voor verduurzaming van het eigen bedrijf. De inzet van de provincie richt zich bij groen gas op het samenbrengen van partijen tot groen gasclusters om daarmee de business case te verbeteren. En daarnaast op het verbinden van partijen, het begeleiden van initiatiefnemers bij projectontwikkeling en het ondersteunen van onderzoek naar optimale bedrijfsvoering.

REPowerEU

Met deze plannen sluit de provincie aan op het REPowereEU plan van de Europese Commissie. Dat heeft als belangrijke elementen de versnelling van de waterstoftransitie en de vergroting van de productie van groen gas. Het is opgesteld om de energietransitie te versnellen en heeft uiteindelijk als doel om compleet onafhankelijk te kunnen zijn van Russische energie. De vraag voor extra financiële middelen in Drenthe wordt in de vergadering van 28 september 2022 voorgelegd aan Provinciale Staten.