Drenthe actualiseert aanpak voor natuurherstel


In Drenthe zet de provincie zich, samen met de natuurpartners, in om natuurherstel versneld te realiseren. Dat staat in het geactualiseerde programmaplan van Programma Natuurlijk Platteland. Dit geactualiseerde plan is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het programma werkt aan de diverse (wettelijke) opgaven en afspraken met het Rijk en Europa over biodiversiteit, water, klimaat en verduurzaming van de landbouw.

In 2016 is het programmaplan van het Programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe voor het eerst vastgesteld. Nu zijn we halverwege de looptijd. Henk Jumelet, gedeputeerde: “De wereld waarin dit programma gerealiseerd moet worden, ziet er, sinds het aanvangsjaar heel anders uit. De stikstofcrisis en de klimaatproblematiek hebben het programma nog urgenter gemaakt dan die al was en daarom is het programma, samen met onze partners, geactualiseerd.”

In Drenthe zijn de afgelopen jaren al verschillende natuurherstelprojecten gerealiseerd, die stuk voor stuk bijdragen aan een sterk natuursysteem. Landelijk en provinciaal onderzoek geven aan dat de biodiversiteit binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zich lokaal lijkt te herstellen. Toch is nog lang niet bij alle soorten sprake van een gunstige staat van instandhouding.

Ambitie van het programma

De ambitie van het geactualiseerde Programma Natuurlijk Platteland is ongewijzigd. Samen met onze partners in de acht deelgebieden werken we aan klimaatbestendige, robuuste water- en natuursystemen in Drenthe. Een gezonde bodem, zuiver water en schone lucht zijn van levensbelang voor plant, dier en mens. Natuur en landschap dragen bij aan onze gezondheid, ons geluk en ons woongenot en vormen een fundament voor de Drentse economie. Drenthe werkt aan natuur die tegen een stootje kan, nu en in de toekomst. Beschermen, beleven en benutten zijn daar in balans.

Wat de provincie, samen met onze partners, in het landelijk gebied te doen staat, is helder: meer doen in een hoger tempo. We gaan de komende jaren verder met waar we al mee bezig waren, namelijk de uitvoering van de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt in het Natuurpact (2013). Voorbeelden van gebieden waar nu al veel gebeurt rondom natuurherstel is de Drentsche Aa, het Bargerveen en het Fochteloërveen. In het geactualiseerde programmaplan staat de aanpak beschreven van alle gebieden.

Hiernaast kunt u het geactualiseerde Programma Natuurlijk Platteland downloaden en lezen.