GS-besluitenlijst 6 december 2022


Verlenging subsidieregeling Voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling "drainagebuizen en beregeningsputten rondom Natura 2000-gebieden" verlengd tot en met 31 december 2023. Met deze regeling komt het college agrarische bedrijven tegemoet die te maken krijgen met hoge kosten vooruitlopend op formele vergunningaanvragen voor nieuwe drainagebuizen en beregeningsputten in en om Natura 2000-gebieden.

Verlenging subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw verlengt tot en met 31 december 2025. Met de subsidieregeling maken we het mogelijk voor partijen in de landbouw om innovaties te ontwikkelen, experimenten uit te voeren die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw in Drenthe. De subsidieregeling beschrijft de voorwaarden en selectiecriteria op basis waarvan subsidie kan worden verleend. De provinciale bijdrage is maximaal 40.000 euro per aanvraag.

Subsidiëring activiteiten in het kader van Van Goghjaar 2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan vier projecten subsidie toe te kennen die een bijdrage leveren aan het Van Goghjaar in 2023. De Stichting Van Gogh Europe ontvangt € 75.000,- voor het organiseren van een internationaal symposium. De Stichting Calma ontvangt € 40.000 voor een reeks concerten. De Stichting Peergroup en de Stichting BUOG ontvangen ieder € 40.000,- voor een theatervoorstelling.

Technische aanpassing beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben enkele technische aanpassingen van de beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe vastgesteld. Inhoudelijk brengen deze aanpassingen geen veranderingen met zich mee ten opzichte van bestaand beleid. Met deze wijzigingen brengen wij onze beleidsregels in lijn met de landelijke.

Subsidieverlening toegankelijkheid en spreiding openbare bibliotheken 2023-2024

Gedeputeerde Staten verlenen aan iedere Drentse gemeente per 1 januari 2023 gedurende twee jaar € 100.000,- per jaar per gemeente met als doel de spreiding en toegankelijkheid van bibliotheken in Drenthe in stand te houden en te bevorderen. De provincie hecht  veel belang aan een dekkend netwerk aan bibliotheekvoorzieningen, zowel in de stedelijke als de landelijke gebieden, en biedt daarom financiële ondersteuning aan gemeenten die zich voor langere periode committeren aan de openbare bibliotheek.

Regeling afwijking indieningstermijn opgave beheeractiviteiten 2023 ANLb

Gedeputeerde Staten hebben de Regeling afwijking indieningstermijn opgave beheeractiviteiten 2023 ANLb vastgesteld, waarin is opgenomen dat de datum voor het indienen van de opgave van de beheeractiviteiten voor het beheerjaar 2023 is verlengd tot 15 mei 2023.

Derde Voortgangsrapportage Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Het Rijk en de drie noordelijke provincies hebben de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) gesloten. De Regio Deal NIL ondersteunt en ontwikkelt de komende jaren duurzame initiatieven in acht gebieden, verspreid over Noord-Nederland. Voor Drenthe zijn dat de gebieden Drents Plateau en Drents-Groningse Veenkoloniën. De Voortgangsrapportage brengt de uitvoering van de Regio Deal in de periode derde kwartaal 2021 tot en met het tweede kwartaal 2022 in beeld.

‘Foto’ Landbouw Noord Nederland

Gedeputeerde Staten hebben de ‘Foto’ Landbouw Noord Nederland 2022 aan Provinciale Staten toegezonden. De foto is dit jaar door Wageningen Economic Research gemaakt op verzoek van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De foto bevat gegevens over de noordelijke primaire landbouw en de agrofood-sector over de drie noordelijke provincies en per provincie.

Resultaten Subsidieregeling Frisse Doorstart na Corona provincie Drenthe 2022

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de resultaten van de subsidieregeling 'Frisse doorstart na corona provincie Drenthe 2022'. Deze succesvolle regeling is in samenwerking met de 12 Drentse gemeenten uitgevoerd, om een impuls te geven aan organisaties die draaien op vrijwilligers. Tot nu toe organiseerden zij al meer dan 700 activiteiten met een bijdrage uit ‘Frisse doorstart’. Het beeldverslag ‘Frisse doorstart na corona’ geeft een gevarieerd beeld van alle terreinen waarop vrijwilligers in onze provincie activiteiten (opnieuw) hebben opgepakt. Van culturele activiteiten en sport tot ontmoeting en waardering van het vrijwilligerswerk.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Managementletter 2022

Ieder jaar stelt de huisaccountant van de provincie een Managementletter op voor de directie en het college van Gedeputeerde Staten. Hierin geeft de accountant aan hoe het staat met de bedrijfsvoering en interne processen van de provincie, zoals aanbestedingen, subsidieverstrekkingen en automatisering. Dit geeft de organisatie de gelegenheid haar processen te verbeteren. Het college van Gedeputeerde Staten geeft in zijn reactie aan de aanbevelingen over te nemen. De Managementletter wordt ter bespreking aangeboden aan de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) van Provinciale Staten.

Offerte SNN-kostenbegroting uitvoering POP3 / POP3+ periode 2022 – 2025

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de offerte SNN-kostenbegroting uitvoering POP3 / POP3+ periode 2022 – 2025.

Deelnemersraad van GOA Publiek

Gedeputeerde Staten heeft besloten deel te nemen aan de deelnemersraad van de stichting GOA Publiek. Hiervoor wordt de directeur/ plaatsvervangend provinciesecretaris lid van de deelnemersraad GOA Publiek. Ten aanzien van de deelname en afvaardiging wordt Provinciale Staten geïnformeerd.

Voortzetting Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe verlengd. Deze voucherregeling ondersteunt mkb-ondernemers bij de aanschaf en implementatie van nieuwe producten, processen en diensten voor digitalisering, zodat ze sneller digitaliseren. De Digitaliseringsvoucher Drenthe helpt ondernemers bij het behouden en vergroten van omzet of winst, het verbeteren van hun digitale bereik en/of het verbeteren van de digitale veiligheid.

De digitaliseringsvouchers zijn vanaf 2 januari 2023 beschikbaar op www.snn.nl.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Incidentele subsidies Ruimtelijke Kwaliteit

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen subsidies ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit toe te kennen aan de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, Meppel, De Wolden en Midden-Drenthe. Provinciale Staten worden gevraagd eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 14 december 2022

Conform de werkwijze rondom begrotingswijzigingen geven Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in een brief een overzicht van de begrotingswijzigingen die in de Statenvergadering van 14 december 2022 voorliggen en het effect daarvan op de vrije bestedingsruimte en eventueel op reserves.

Verhogen budget subsidieregeling MKB voucher periode 2023-2024

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten het budget van de Uitvoeringsregeling MKB Advies Vouchers voor 2023 te verhogen met € 150.000,-. Met de MKB Advies Voucher kan een ondernemer een kennismakelaar inschakelen om het bedrijf te ontwikkeling op een groene, slimme of impactvolle wijze.  Dankzij de voucherregeling wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het Drentse ondernemersklimaat, wordt innovatie gestimuleerd en de energietransitie in het MKB versneld.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Verkoop Brunstingerplas

De verkoop van de Brunstingerplas is gegund aan Appelscha Outdoor- de Jongens van Outdoor met het plan Waterpark meer Drenthe. Het plan voorziet onder andere in de ontwikkeling van een waterskibaan, een drijvende jungle en een speelbeek.

Cofinanciering projectvoorstellen Interreg VI A samenwerking Duitsland-Nederland (D-NL)

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen subsidies beschikbaar voor een drietal Interreg Duitsland-Nederland-projecten. Deze initiatieven vanuit de markt maken zich hard voor onderwerpen als biodiversiteit, klimaatadaptie, energietransitie en het continue ontwikkelen van talent. ‘Biotech Talent Unlocked’ krijgt € 27.949,17 en gaat aan de slag met een zeer concrete en dringende roep uit het bedrijfsleven om goed geschoold talent in de Biotech te vinden, binden en te behouden. Het project ‘Paludi & Markt’ richt zich op het ontwikkelen van lisdodde-teelt op vernatte gronden. Dit moet boeren een alternatief verdienmodel bieden en tegelijkertijd bijdragen aan de transitie naar circulaire landbouw met regionale afzet. Hiervoor ontvangt het project een bijdrage van € 3.730,42. ‘Realise Bio’ tot slot ontvangt een bijdrage van € 6.000,00 voor een modelproject om het gebruik van biologische grondstoffen, in de vorm van rest- en nevenstromen circulair te gebruiken.

Woo-verzoek inzake subsidieaanvragen van Brink Industrial Holding BV

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Woo-verzoek besloten documenten inzake subsidieaanvragen van Brink Industrial Holding BV. openbaar te maken. Dit met inachtneming van de uitzonderingen uit de Wet open overheid.