GS-besluitenlijst 20 december 2022


Incidentele subsidie Verdere professionalisering van de Snikke

De provincie Drenthe stelt € 25.000,-- beschikbaar voor de professionalisering van de Snikke. De Snikke is een recreatieve vaartboot die een breed scala aan bijzondere plekjes aandoet in zuidoost Drenthe en die de verveningsgeschiedenis van dit gebied zichtbaar maakt. Naast de provincie dragen ook de gemeente Emmen en het Recreatieschap Drenthe bij aan het project.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieaanvraag Rijnland Instituut

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan Stichting NHL Stenden Hogeschool een incidentele subsidie te verstrekken van € 90.000,-- ten behoeve van het Rijnland Instituut. Dit bedrag is beoogd als bijdrage in de exploitatie van het instituut over het kalenderjaar 2022.

Incidentele subsidies projecten in het kader van 75-jaar bevrijding

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan drie verlate projecten in het kader van 75 jaar bevrijding subsidie toe te kennen. Het gaat om € 15.000,-- aan Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 voor het project ‘Er hoeft er maar een te beginnen 1943-2023: 80 jaar, een vergeten staking’. Een subsidie van € 20.000, -- voor het project ‘Helmen vol verhalen – expositie Provincie Drenthe’ en een subsidie van € 5.000, -- aan Hellenthal Studios voor het project ‘Sterker dan de mens’.

Subsidieaanvragen Beeldende Kunst

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een aanvullende subsidie van € 10.000,- te verlenen aan Stichting Diever Village of Shakespeare voor de realisatie van haar kunstwerk als onderdeel van de Kunstroute Diever. Daarnaast stellen Gedeputeerde Staten een bedrag van € 18. 123,55 ter beschikking aan Stichting LACDA voor een schetsontwerp en haalbaarheidsonderzoek voor een kunstwerk in Frederiksoord van de in Nederland wonende Franse kunstenaar Laurence Aëgerter De Palmenkolonie.

Aanvraag Impulsregeling door werkregio Fluvius

De provincie Drenthe steunt de aanvraag die de werkregio Fluvius doet in het kader van de Impulsregeling klimaatadaptatie van het Rijk. Hierdoor ontvangen de partners in de regio in totaal €1.178.566,-- van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Hiermee worden klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte, zoals het afkoppelen van regenwater, het langer vasthouden van water om wateroverlast te voorkomen en het bevorderen van infiltratie, versneld uitgevoerd. De werkregio Fluvius bestaat uit de Drentse gemeenten Westerveld, Hoogeveen, de Wolden, Midden-

Drenthe en Meppel, de Overijsselse gemeente Steenwijkerland, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincies Overijssel en Drenthe. Volgend jaar wordt opnieuw een aanvraag bij het Rijk ingediend.

Openstellingsbesluit Subsidieregeling DAW 2022 reductie erfemissie waterschap Hunze en Aa’s​

Provincie Drenthe en waterschap Hunze en Aa’s stellen gezamenlijk € 190.000,-- subsidie beschikbaar voor diverse maatregelen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Agrariërs kunnen van deze subsidie gebruik maken voor onder andere maatregelen ter vermindering van erfemissies. Subsidie aanvragen kan vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 januari 2023 via het provinciale Subsidieloket: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/.

Subsidie gemeenten ‘Kansen4Kinderen’ voor de inzet van de kansencoach

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van €154.472,-- aan de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Hoogeveen voor het project ‘Kansen4Kinderen’ voor de inzet van de kansencoach. Desbetreffende gemeenten hebben vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe als financiële middelen ontvangen voor de inzet van de kansencoach tot en met december 2022. De subsidie van €154.472,-- wordt bekostigd uit de Sociale Agenda en stelt deze gemeenten in staat de kansencoach ook voor de tweede helft van het schooljaar 2022-2023 te financieren. Door de inzet van de kansencoach wordt de instroom in de geïndiceerde jeugdzorg aantoonbaar verminderd en draagt het bij aan het verbeteren van de gelijke kansen van kinderen in Drenthe.

Wijziging Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

De provincie Drenthe stelt in 2023  € 240.389,-- beschikbaar ten behoeve van kwaliteitsverbetering van recreatieve fietspaden in Drenthe. De 12 Drentse gemeenten en natuurbeherende instanties hebben de mogelijkheid om met projectvoorstellen te komen om via de (gewijzigde) subsidieregeling de kwaliteit van de recreatieve fietspaden te verbeteren.

Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in procedure St. Primenius

Naar aanleiding van een geschil tussen bijzondere schoolbesturen en het gemeentebestuur Emmen over de bekostiging van het openbaar onderwijs (de zgn. "overschrijdingsregeling") hebben Gedeputeerde Staten op grond van de Wet op het primair onderwijs in 2016 op verzoek besluiten genomen in enkele administratief beroepzaken.

Hiertegen is door Stichting Primenius beroep ingesteld bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraken leiden tot een door Gedeputeerde Staten nieuw genomen besluit in administratief beroep.

Intrekking Subsidiegids Platteland en twee subsidieregelingen m.b.t. het natuur- en soortenbeleid

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Subsidiegids Platteland, waaronder de subsidieregeling Biodiversiteit, en de subsidieregelingen (1) natuur- en milieueducatie (2) verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen in te trekken. In 2023 wordt bekeken hoe en in welke vorm vervolg aan deze subsidieregelingen wordt gegeven. In de tussentijd bestaat de mogelijkheid incidentele subsidies of opdrachten te verstrekken voor projecten die doorgaans gesubsidieerd (kunnen) worden uit de betreffende subsidieregelingen.

Subsidieverlening boekjaarinstellingen 2023

Gedeputeerde staten hebben kennisgenomen van de subsidieverlening aan instellingen waarmee de provincie Drenthe een meerjarige subsidierelatie heeft.

Overeenkomsten van geldlening Energiefonds Drenthe en Regeling Fonds verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Gedeputeerde Staten gaan akkoord met de overeenkomsten voor de geldleningen aan Energiefonds Drenthe. Tevens stemmen zij in met de Regeling Fonds verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Hiermee wordt invulling gegeven aan het besluit dat Provinciale Staten op 20 december 2022 hebben genomen.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe; effectueren advies stuurgroep 16 december 2022

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de besluiten en het advies van de stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van 16 december 2022. Gedeputeerde Staten nemen dit advies over. Er wordt subsidie verleend aanGreenwise Campus in Emmen, IQ BLVD in Hardenberg, Fablab in Coevorden en Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op www.regiodealzuidoostdrenthe.nl

Plan herstel en versterking Drentse cultuursector

Het college heeft besloten om na twee coronajaren extra te investeren in het herstel en de versterking van de Drentse cultuursector. Het college heeft besloten om hiervoor een bedrag van € 660.000, -- te reserveren vanuit het Noodfonds Cultuur.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Brief rechterlijke uitspraken in relatie tot natuurvergunningverlening

Gedeputeerde Staten sturen een informatieve brief naar Provinciale Staten over natuurvergunningverlening. Op 25 november 2022 heeft de minister van Natuur en Stikstof een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de "Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos". Met de brief gaat het college van Gedeputeerde Staten in op de gevolgen van o.a. deze gerechtelijke uitspraak voor Drenthe.

Tussenevaluatie Sociale Agenda 2020-2023

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de tussenevaluatie van de Sociale Agenda 2020-

2023 die door RadarAdvies is opgeleverd. Hoofdvraag van deze evaluatie is hoe passend de Sociale Agenda is gelet op de maatschappelijke opgaven, organisatie en invulling van de provinciale rol. Uit de evaluatie komen tien bouwstenen naar voren voor de doorontwikkeling van de Sociale Agenda. Daarbij gaat bijzonder aandacht uit naar het aanscherpen van de ambities zodat deze goed te monitoren zijn, het beter benutten van de klankbord- en adviesgroepen en de zoektocht naar de provinciale rol in het Drents sociaal domein. Het college neemt deze bouwstenen ter hand en past ze toe in het werkplan Sociale Agenda 2023.

Werkplan Sociale Agenda 2023​

Gedeputeerde Staten hebben het werkplan voor de Sociale Agenda 2023 vastgesteld en sturen deze voor eventuele zienswijzen naar Provinciale Staten. In het plan wordt voortgebouwd op drie speerpunten: verbeteren van gelijke kansen, stimuleren van bewonersinitiatieven op leefbaarheid en wonen en bevorderen van positieve gezondheid. Daarbij zijn de bouwstenen uit de tussenevaluatie ter hand genomen. Vanuit de Sociale Agenda werkt de provincie aan een levendig en sociaal Drenthe waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen. De Sociale Agenda loopt van 2020 tot en met 2023.

Incidentele subsidie voor ‘Provinciale aanpak Kansrijke Start Drenthe 2022-2024’

Gedeputeerde Staten verlenen een incidentele subsidie van €130.680,-- aan Impology voor het project ‘Provinciale aanpak Kansrijke Start Drenthe 2022-2024’. Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1.000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. Het project helpt de lokale coalities van zorg- en welzijnsprofessionals, door scholing van uitvoeringspartners, een provinciale database voor interventies en initiatieven, kennisuitwisseling, monitoring en onderzoek. Hierdoor worden (aanstaande) ouder(s) in een kwetsbare situatie geholpen, zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Het project wordt gefinancierd uit de Sociale Agenda.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Benoeming lid Investeringscommissie MKB Fonds Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in te stemmen met de benoeming per 1 januari 2023 van de heer S. Prinsen als lid van de Investeringscommissie Drentse Holding BV, die zorg draagt voor de uitvoering van het MKB-fonds Drenthe.

Jaarplan 2023 GOA publiek

Gedeputeerde Staten hebben het Jaarplan 2023 van GOA publiek besproken. Het Jaarplan wordt ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten conform het protocol verbonden partijen.

Brief van EZK over st.v.z. t.a.v. verkenning nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een brief over de stand van zaken van de verkenning voor een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten – Ens. Het ministerie van Economische Zaken is bevoegd gezag voor deze verkenning en publiceerde op 17 november 2022 het voornemen en het voorstel tot participatie met de mogelijkheid voor een ieder om te reageren. Daarmee is de start van de verkenning een feit.

Vaststelling Subsidieregeling levensloopbestendig wonen​

Gedeputeerde Staten stellen vanuit de Woon- en Sociale Agenda €230.000,-- beschikbaar voor de subsidieregeling levensloopbestendig wonen. Deze regeling is bedoeld voor niet-particuliere woningeigenaren, zoals woningbouwcorporaties. Hiermee kunnen woningen aangepast worden, zodat mensen langer thuis kunnen wonen. Het gaat om aanpassingen zoals het aanleggen van domotica. De regeling gaat uit van maximaal €25.000 per aanvraag. Er wordt cofinanciering van minimaal 50 procent verwacht. De regeling is onderdeel van de bewustwordingscampagne Lang Zult U Wonen in Drenthe en draagt bij aan meer toekomstbestendige woningen in Drenthe.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Procesaanpak ‘Horizon van Drenthe. Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie’

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten de Procesaanpak ‘Horizon van Drenthe. Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie’ vast te stellen. De Procesaanpak beschrijft op hoofdlijnen welke inhoudelijke vraagstukken in de nieuwe Omgevingsvisie centraal staan, hoe het totstandkomingsproces er uit ziet en formuleert uitgangspunten voor het participatieproces. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (2023-2027) kan deze Procesaanpak uitwerken tot een door Provinciale Staten vast te stellen Startnotitie.

Subsidie uitvoeringskosten Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor zowel 2022 als 2023 een incidentele subsidie van €10.000 te verlenen aan Stichting RestauratieOpleidingsprojecten Noord (ROP). Met deze bijdrage brengt de ROP Noord leerlingen en restauratiewerken als praktijkopleidingsplaats bij elkaar om zo een hogere instroom aan (restauratie)vaklieden te krijgen.

Financieel toezicht begrotingen 2023

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat de begrotingen van de twaalf Drentse gemeenten aan de eisen voldoen die in de Gemeentewet worden gesteld. Dit besluit is bekendgemaakt aan de gemeenten.

Beantwoording schriftelijke vragen ​PvdA​-fractie over gestandaardiseerde huurovereenkomst als instrument tegen drugscriminaliteit

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over de gestandaardiseerde huurovereenkomst als instrument tegen drugscriminaliteit beantwoord. 
De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Heroverweging transferium De Punt

Gedeputeerde Staten adviseren Provinciale staten om te stoppen met het project OV Hub Transferium De Punt. De afgelopen maanden heeft de provincie Drenthe gesproken met omwonenden, bedrijven en (natuur) organisaties. Uit die gesprekken is gebleken dat er te weinig draagvlak is voor een OV hub op deze plek. Ook het college van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft laten weten onvoldoende draagvlak te zien.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Verlenging en ophoging subsidieplafond subsidieregeling voorkomen schade door wolven

Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidieregeling voorkomen schade door wolven met één jaar te verlengen en het subsidieplafond voor deze regeling met € 200.000,- te verhogen.

Zie voor meer informatie het persbericht.