GS-besluitenlijst 13 december 2022


Verlenen van mandaat en machtiging aan Groningen inzake NEDAB kosten

De aandeelhouders van GAE hebben de provincie Groningen ook voor 2023 gevraagd om namens de overheden beschikkingen inzake NEDAB-vergoedingen, exploitatie- en investeringssteun aan GAE N.V. en mogelijk het Routeontwikkelingsfonds aan GAE toe te kennen. Daarmee kan efficiënter worden gewerkt en vermindert de administratieve lastendruk bij de betreffende organisaties.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer Coevorden

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een gebiedsgerichte aanpak van het grondwaterbeheer in Coevorden. Het gebiedsplan en het uitvoeringsplan zijn vastgesteld en worden in procedure gebracht. Industriële activiteiten in het verleden hebben in het stedelijke gebied van Coevorden geleid tot verontreiniging van het grondwater. De vervuiling verspreidt zich met het grondwater en moet worden gesaneerd en beheerst. De provincie Drenthe en de gemeente Coevorden hebben samen een aanpak voor Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (GGb) uitgewerkt. Kernpunten hiervan zijn het zoveel mogelijk voorkomen van de risico’s van verspreiding van verontreiniging en de bescherming van bestaande functies en beoogde functies binnen het aangewezen gebied.

Subsidieverlening aan Recreatiepark de Bosrand in het kader van het Recreatie Excellentie Programma van Vitale Vakantieparken Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vanuit het programmabudget VVP € 100.000,- subsidie beschikbaar gesteld voor Recreatiepark de Bosrand. Recreatiepark de Bosrand investeert in verduurzaming van accommodaties, realiseren van luxe accommodaties en aanleg van sport- en spelvoorzieningen. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het REX-programma van VVP. Het REX-programma is bedoeld voor vakantieparken in Drenthe die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Het doel van het REX-programma is een kwaliteitsimpuls te geven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe en de kopgroep van excellente bedrijven in Drenthe te vergroten.

Continuering lidmaatschap Coalitie Anders Reizen

De provincie Drenthe continueert haar deelname aan de landelijke Coalitie Anders Reizen (https://www.andersreizen.nu/). De Coalitie Anders Reizen is een netwerk van werkgevers en vervoerders dat ernaar streeft de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (t.o.v. 2016). Zakelijk reizen omvat zowel het woon-werkverkeer als dienstreizen. De provincie wil zelf het goede voorbeeld geven en samen met Drentse ondernemers dit doel in Drenthe bereiken via de zogenaamde werkgeversaanpak: hoe verduurzamen we samen onze mobiliteit?

Subsidiëring busconcessie Groningen Drenthe en treinconcessie Vechtdallijnen

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de busconcessie Groningen - Drenthe en de treinconcessie Emmen - Zwolle in 2023. Ook hebben GS een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de busconcessie Groningen Drenthe in 2022.

Aanvullende financiering Glasvezel Zuidenveld B.V.

Gedeputeerde Staten hebben toestemming gegeven voor aanvullende financiering die de gemeente Coevorden en RE-NET BV gaan verstrekken aan Glasvezel Zuidenveld B.V. De provincie is medefinancier van dit project.

Wijziging Subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe gewijzigd. Hierdoor kunnen gemeenten gedurende het gehele kalenderjaar hun subsidieaanvraag indienen.

Vaststelling subsidieplafonds 2023

Voor een groot deel van de Drentse subsidieregelingen stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks een subsidieplafond vast. Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een subsidieregeling beschikbaar is voor een bepaalde periode. De subsidieregelingen en de subsidieplafonds zijn te vinden op de website van de provincie Drenthe.

Wijziging Uitvoeringsregeling “Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021”

De provincie Drenthe heeft de noordelijke uitvoeringsregeling “Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021” verlengd tot en met 31 augustus 2024. De uitvoeringsregeling heeft tot doel om de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek verder op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over de wolf

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de PvdD-fractie over de wolf beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Eindverslag ‘Arbeidsmarktmaatregelen Vitaal Platteland Zuidoost-Drenthe’

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben kennisgenomen van het eindverslag ‘Arbeidsmarktmaatregelen Vitaal Platteland Zuidoost-Drenthe’. De publicatie betreft de evaluatie van de tussen mei 2017 en december 2021 uitgevoerde voucherregeling  ‘Arbeidsmarkt Vitaal Platteland’. De evaluatie werd uitgevoerd door de gemeente Emmen in samenwerking met adviesbureau Breuer met het doel om inzicht te krijgen in hoe de regeling is gebruikt en om te leren van de opgedane ervaringen. Gedeputeerde Staten hebben besloten de evaluatie ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten van Drenthe.

Uitvoeringsprogramma VTH 2023

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 vastgesteld en sturen dit ter informatie naar Provinciale Staten. In dit programma is aangegeven op welke wijze het team VTH de aan het team opgedragen wettelijke taken in 2023 zal gaan uitvoeren.

Wijzigen subsidieregeling oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk

Gedeputeerde Staten verhogen per 1 januari 2023 het subsidieplafond in de subsidieregeling oplossingen congestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk met € 400.000,--.  Ook wordt het toepassingsgebied in de regeling uitgebreid naar de gehele provincie en het maximale subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden verhoogd. Aanvragers kunnen in plaats van maximaal € 4500,- vanaf 1 januari maximaal € 25.000,-- aanvragen. De aanleiding voor de ophoging van het subsidieplafond is de recente aankondiging van landelijk netbeheerder Tennet over de status van afnamecongestie in grote delen van Drenthe. Deze is formeel veranderd naar code oranje: structurele netcongestie.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Storting in het Drents Monumentenfonds

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Drents Monumentenfonds aan te vullen met € 3,5 miljoen voor uitgifte van laagrentende leningen in de kosten van verduurzaming van gebouwd erfgoed in Veenhuizen.

Subsidie investeringsagenda Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Vanuit de Investeringsagenda 2016 is een bedrag van € 1.000.000, -- gereserveerd voor vernieuwings- en verbouwplannen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen. Nu er zicht is op het definitieve masterplan en om het museum tegemoet te komen in de voorbereidingskosten, heeft het college besloten om het bedrag beschikbaar te stellen aan het museum. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld evt. wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over Vuurwerkvrije zones bij natuurgebieden

De PvdD heeft een aantal vragen gesteld ten aanzien van vuurwerkvrije zones in en rondom natuurgebieden. Deze zijn beantwoord.  
De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Begroting 2023 ‘Nazorg fonds gesloten stortplaatsen Provincie Drenthe'

Het college van Gedeputeerde Staten, in de hoedanigheid van Algemeen Bestuur van het ‘Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’, heeft het Dagelijks Bestuur goedkeuring verleend om het beleid van het Nazorg fonds uit te voeren met de daaraan verbonden baten en lasten, zoals opgenomen in de Begroting 2023 van het Nazorg fonds.