Ter inzage legging: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Milieu programma


Nationaal MilieuProgramma

Vanaf woensdag 24 augustus 2022 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het Nationaal MilieuProgramma. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld.

Waar gaat het Nationaal MilieuProgramma over?

In het Nationale MilieuProgramma (NMP) komt te staan hoe het kabinet ervoor wil gaan zorgen dat op termijn onze leefomgeving gezond, schoon en veilig is en dat milieurisico’s verwaarloosbaar zijn. Het voorkomen van milieuschade leidt tot een duurzamere economie en een brede welvaart.

Het opstellen van het NMP gebeurt vanuit drie hoofdopgaven:

Vitale Ecosystemen

Vitale ecosystemen staan aan de basis van ons bestaan. Alleen als de bodem-, water- en luchtkwaliteit op orde zijn, kunnen we tot een gezonde leefomgeving voor de mens komen.

Gezonde Leefomgeving

De kwaliteit van onze leefomgeving wordt beïnvloed door de activiteiten die we ontplooien. We wonen, werken, recreëren en verplaatsen ons in die leefomgeving.

Duurzame, Circulaire Economie

Bij de stap naar een duurzame en circulaire economie willen we ervoor zorgen dat die activiteiten de leefomgeving zo min mogelijk verstoren.

Meer informatie en de bijbehorende stukken kunt u vinden via deze link:  Nationaal MilieuProgramma - Platform Participatie.