Verkoop grond aan Enexis


Datum begin publicatie: 15 november 2023

Datum einde publicatie: 6 december 2023

De provincie is voornemens de percelen kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie AD, nummer 633 ter grootte van 25 m² en kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie I, nummer 6144 ter grootte van 16 m² te verkopen aan Enexis.

Op het perceel 633 staat een transformatorstation en rust nu al een opstalrecht voor Enexis, daarmee is het wenselijk dat ook de ondergrond in eigendom komt bij Enexis. Vanwege de functie van het transformatorstation is Enexis de enige mogelijke gegadigde.

Op het perceel 6144 staat een gemetseld transformatorhuisje en het perceel is geheel omsloten door het perceel met nummer 14361 in eigendom bij Enexis. Gelet hierop is het wenselijk dat ook de ondergrond van het perceel 6144 in eigendom wordt overgedragen aan Enexis, vanwege het omliggende perceel en de functie van het transformatorstation is Enexis de enige mogelijke gegadigde.


Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een overeenkomst in aanmerking komt met betrekking tot uitgifte (verkoop, verhuur of verpachting) van een onroerende zaak, dient binnen twintig kalenderdagen na de dagtekening van de publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. Met het oog op de voortgang in deze uitgiftetrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij voornoemde termijn. Deze termijn is een vervaltermijn. De gegadigde die een kort geding aanspant, wordt verzocht ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding naar post@drenthe.nl, met vermelding van naam, adres, de dagtekening van de publicatie en het perceel of percelen waarop het kort geding betrekking heeft.