Tellen en registreren: monitoring biodiversiteit in volle gang


In Drenthe zijn op verschillende plekken maatregelen genomen om de biodiversiteit te verhogen. Bijvoorbeeld via gebiedsgerichte samenwerking. Onderdeel van deze aanpak is monitoring; meten is tenslotte weten. Op dit moment worden de nulmetingen uitgevoerd in diverse gebieden.

Die nulmetingen zijn belangrijk om een goed beeld te krijgen van de impact van de maatregelen die worden uitgevoerd. Het gaat dan met name om een andere aanpak rondom slootkanten, akkerranden, houtwallen of poelen. Boeren kunnen in de gebiedsgerichte aanpak zelf maatregelen nemen die het beste passen in hun bedrijfsvoering en hebben dat vaak ook al gedaan.

“Door een slootkant niet in een keer helemaal te maaien of het maaisel direct af te voeren, kun je al veel effect hebben op de biodiversiteit”, vertelt Herman Offereins, ecoloog van de provincie Drenthe. Het effect van de maatregelen is alleen niet altijd even direct en duidelijk zichtbaar. Door te monitoren wordt dit nu wel in kaart gebracht.

Ook maatregelen die op het perceel worden genomen, zoals het inzaaien van kruidenrijke mengsels, zijn onderdeel van de monitoring. Daar wordt buiten de percelen gemonitord op het effect hiervan en vindt dit jaar ook de nulmeting plaats.

Voor de nulmetingen zijn ecologen aan de slag met het speciaal hiervoor ontwikkeld handboek dat werkt als een soort leidraad. “Het is een handige manier om te zorgen dat je overal op dezelfde manier meet en op een vergelijkbare manier tellingen verricht. Dan kunnen we appels met appels vergelijken.” Deze zomer worden de tellingen afgerond, wanneer ook de late vliegers zoals libellen geteld kunnen worden.

Door nu te meten en over drie jaar nog een keer te meten worden resultaten tastbaar. “Daarmee kunnen we laten zien wat er gebeurt en kunnen we ook anderen inspireren en motiveren.” Hoewel drie jaar volgens de ecoloog nog steeds een relatief korte periode is. “Je zou dit eigenlijk gewoon elke drie jaar willen herhalen.”