Koe in de wei blijft vergunningvrij


Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig omdat beweiden al onderdeel is van de vergunning voor stalemissies. Dit hebben de provincies vandaag bekrachtigd. De 12 provincies vinden dat het beweiden van vee een normaal onderdeel is van het boerenbedrijf.

Normaal onderdeel van de bedrijfsvoering

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het beweiden van weilanden door vee is al sinds jaar en dag een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering in de veehouderij. De Nederlandse samenleving hecht er dan ook aan, dat er vee in het landschap aanwezig en zichtbaar blijft. Beweiden is ook in termen van stikstofemissie gunstiger dan het compleet op stal houden van het vee, waarbij urine en vaste mest vermengd raken in de stal. In dat proces komt er stikstof vrij.”

Hoe gaat het in zijn werk?

De minister en de provincies redeneren dat boeren in hun stalvergunning al een vergunning hebben voor het houden van hun dieren, inclusief de uitstoot die daarbij vrijkomt. In lijn met het advies van de Commissie Remkes stellen de provincies zich op het standpunt dat beweiden daardoor niet kan leiden tot meer uitstoot dan al in de stalvergunning is beoordeeld. Een afzonderlijke vergunning volgens de Wet Natuurbescherming voor het beweiden zou dan ook dubbel zijn. Lopende en nieuwe vergunningaanvragen voor stallen worden door de provincies alleen beoordeeld op de uitstoot die vrijkomt uit de stallen. Handhavingsverzoeken die bij de provincies zijn binnengekomen doordat er onduidelijkheid bestond over de regels rondom beweiden zullen door de provincies worden afgewezen.

Toetsen aan de praktijk

Vanaf nu werken provincies in het hele land volgens deze afspraken over het beweiden. Dit zal betekenen, dat de provincies een losse aanvraag voor beweiden in combinatie met stalemissies zullen weigeren voor de beweidingsemissie, met begeleidende berichtgeving dat een vergunning hiervoor niet vereist is (een zogeheten 'positieve weigering'. Wanneer een veehouder weidegang gebruikt als emissiereducerende techniek in de aanvraag van een stalvergunning, dan kan dit nog steeds.

Drents Landbouwcollectief is blij en kijkt vooruit

“Wij zijn blij dat deze onzekerheid voor onze achterban is weggehaald en volgen de motivatie van onze gedeputeerde. Dit biedt perspectief, ook al zijn er nog de nodige urgente hobbels te nemen in dit dossier”, aldus Jan Bloemerts van LTO Noord. Ook de Farmers Defence Force (FDF), regio Drenthe is blij. “Wij hadden ook niets anders verwacht dan deze uitkomst. De uitspraak van de rechter was natuurlijk totaal onpraktisch en onwerkbaar”, zegt Meine Jongschaap van de FDF. Roy Meijer van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) hoopt op meerdere positieve berichten in dit hoofdpijndossier die in lijn zijn met dit bericht. “De gesprekken met de provincie zijn in volle gang over bijvoorbeeld extern salderen. Ook hier gaan wij ervan uit dat de provincie wil werken aan perspectief voor de landbouw, net zoals nu bij beweiding”, aldus Roy Meijer.