Verzet tegen uitspraak Rechtbank Noord-Nederland over beweiden en bemesten


Een koe hoort in de wei zonder vergunning

De provincie Drenthe heeft in afstemming met de andere elf provincies en met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om verzet in te dienen tegen de zes uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de vergunningsplicht voor beweiden en bemesten.

De Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu hebben de provincie Drenthe verzocht om handhavend op te treden tegen een aantal agrarische bedrijven. De MOB is van mening dat er een vergunning had moeten worden verleend voor het beweiden en bemesten. De overheden zijn van mening dat de Rechtbank in haar uitspraak onvoldoende rekening houdt met het advies van de Commissie Remkes van 19 december 2019 over dit onderwerp. De Commissie Remkes heeft op hoofdlijnen geadviseerd dat koeien zonder vergunning in de wei mogen staan en voor bemesten op hoofdlijnen geen vergunning nodig is. Dit is ook de inzet van het kabinet. De uitspraak van de Rechtbank staat lijnrecht tegenover dit advies. Omdat ook bij andere overheden vergelijkbare procedures lopen is de Landsadvocaat ingeschakeld.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “De handhavingsverzoeken van de MOB en de Vereniging Leefmilieu hebben wij afgewezen. Hiertegen is beroep ingediend. De Rechtbank Noord-Nederland oordeelt nu in zes zaken in Drenthe dat beweiden en bemesten toch een vergunningsplichtige activiteit is. De Rechtbank heeft de zaak niet inhoudelijk beoordeeld, maar heeft verwezen naar de Raad van State uitspraak over de Programmatische aanpak Stikstof (PAS). De Provincie(s) staan op het standpunt dat het advies van de commissie Remkes had moeten worden betrokken bij de uitspraak van de Rechtbank over beweiden en bemesten.  Daarnaast ben ik van mening dat een koe gewoon in de wei moet kunnen lopen  en dat het onwerkbaar is voor onze boeren om nu voor elke koe die buiten loopt een vergunning aan te moeten vragen.”