Impulsproject

Naar een nieuwe standaard voor Nationale Parken

Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft een driejarige (2021 - 2023) subsidie ontvangen om een kwaliteitsimpuls te geven aan de Nationale Parken. Zo geven we invulling aan de Standaard voor Nationale Parken Nieuwe Stijl. Landelijk heeft het ministerie van LNV hiervoor per nationaal park geld (maximaal 50%) beschikbaar gesteld. De andere helft is door de provincies Drenthe en Fryslan beschikbaar gesteld vanuit de begroting 2021.

In dit project is een aantal samenwerkende partners aan de slag gegaan met onderstaande onderwerpen om daar in gezamenlijkheid verder invulling aan te geven. Als basis voor het projectplan geldt nog steeds de Ontwikkelagenda (pdf, 1.1 MB) die we in 2015 samen met inwoners en ondernemers hebben opgesteld. In de uitwerking voor landschapskwaliteit, baseren we ons op een landschapsbiografie.

Het project is inmiddels afgerond. De verschillende tussen- en eindproducten zijn op onderstaande deelpagina's terug te vinden.

Versterken gebied

Hiermee versterken we de landschaps- en natuurkwaliteit (mede vanuit de opgave voor Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) en de biodiversiteit.Bovendien vergroten we de aantrekkelijkheid van het gebied voor wonen en recreëren. De betrokkenheid van inwoners bij natuur en landschap in de directe omgeving is ook een belangrijk doel.

Deze ambitie sluit aan bij Drenthe Perspectief 2030, waarbij we natuurlijke waarden optimaal benutten. Natuurgebieden worden met elkaar verbonden via landschapselementen, fiets- en wandelpaden. Het afwisselende landschap van natuur, dorpen en agrarisch perspectief is een belevenis voor bezoekers.

Verbindingen deelprojecten met de Standaard

De ambitie voor de Drents-Friese Grensstreek is om de huidige natuurkernen (NP Dwingelderveld, NP Drents-Friese Wold en het Holtingerveld) inclusief het tussenliggend en omliggende landschap te versterken en ontwikkelen tot een samenhangend landschap.

Dit project bestaat uit vijf deelprojecten. Alle projecten zijn gericht op de kwaliteitssprong van de Nationale Parken welke omschreven zijn in de ‘Standaard gebiedsaanduiding nationaal park'.

1. Landschapsvisie

Met de landschapsvisie werd beoogd een door alle partijen in de Stuurgroep gedragen ruimtelijke visie voor het gebied op te stellen. Met de landschapsvisie hebben we de mogelijkheden voor het gebied om maatschappelijke opgaven zoals duurzame energie, klimaatadaptatie en landbouwtransitie uit te werken verkend. Helaas is het niet gelukt perspectief voor landbouw voldoende in de visie te laten terugkomen. We hebben besloten de landschapsvisie nu niet verder uit te werken. Het proces is stilgelegd totdat meer duidelijk is over wat de opgaven voor het landelijk gebied en in het bijzonder de landbouwsector zijn.

2. Impuls voor streekbeheer

Landschapsbeheer Drenthe begeleidt en ondersteunt bewonersgroepen om zelf aan de slag te gaan met het landschap. Met deze impuls beogen we een verdubbeling van inzet en betrokkenheid. Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer en IVN werken nauw samen om bewoners en ondernemers te betrekken bij de toekomst van ons landschap. Voor 5 dorpen is een kwaliteitsplan opgeleverd.

3. Impuls duurzaam toerisme

Recreatie en toerisme is een belangrijke economische drager in het Regionaal landschap. We zien echter ook knelpunten ontstaan. Met de impuls duurzaam toerisme hebben we enerzijds onderzoek (combineren) naar bezoekers gedaan en anderzijds een plan gemaakt voor spreiding en verleiding.

4. Communicatie en educatie

Er komen veel veranderingen op ons af en we willen inwoners, ondernemers en gebruikers graag meenemen in de ontwikkelingen. Dat doen we door actief te communiceren over plannen en mogelijkheden om mee te praten. Het educatiedeel wordt door IVN getrokken – deels samen met Landschapsbeheer Drenthe.

5. Naoberschapslijn

Het Nationaal Park en het prachtige omliggende landschap is van iedereen. Samenwerken, eigenaarschap en erover praten met elkaar is essentieel. Daarnaast is communiceren over wat we doen, maar ook hoe bijzonder het Regionaal landschap is, van groot belang.

Werkorganisatie

Om de samenwerking te benadrukken en de lijntjes kort te houden, werken de deelprojectleiders nauw met elkaar samen.

Bijeenkomsten