Life+ Oude WillemHerinrichting Oude Willem

De voormalige landbouwenclave Oude Willem, in het hart van het Nationaal Park Drents-Friese Wold is teruggegeven aan de natuur. Met een Europese Life subsidie is tussen 2014 en 2019 het watersysteem aangepast.

Het project is inmiddels afgerond. Wat er precies gebeurd is en de gegevens uit de monitoring, zijn op deze pagina na te lezen.

Aanpak in het gebied

Een natuurlijker (hoger) waterpeil tilt de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld naar een hoger plan: rijker, gevarieerder en nog spannender om te beleven. Het Drents-Friese Wold is het grootste aaneengesloten bosgebied van Noord-Nederland. Door het natuurlijke grondwaterpeil te herstellen, kan de natte heide tot leven komen en ontstaan er moerasbossen en bloemrijke beekdalgraslanden. Stroompjes en beken zorgen voor verbindingen.

De werkzaamheden bestonden uit het dempen of ondieper maken van sloten en greppels, zodat de grondwaterstand kon stijgen. Bosranden kregen een natuurlijke overgang met struiken en kruiden. Op voormalige landbouwgronden werd de bovenste, bemeste bovenlaag verwijderd, zodat er vochtige heide en heischraal grasland kon ontstaan. Daarnaast wordt er voorlopig nog gemaaid.

Niet alleen planten en dieren hebben baat bij de veranderingen. Alle veranderingen in het gebied bieden ook kansen voor recreatieve ontwikkeling. Bezoekers kunnen nog meer van het gebied genieten, bijvoorbeeld door heerlijk te wandelen en te fietsen langs bloeiende vennen, veentjes en heidevelden. Het draagt bij aan het wilderniskarakter dat we in het Drents-Friese Wold willen versterken. Het Drents-Friese Wold moet een van de weinige gebieden in Nederland worden waar je wildernis kunt ervaren.

LIFE+

Het project “More water for wet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld” zette in op forse verbetering van het natuurgebied. Dit gebeurde onder andere door uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold in de periode 2014-2019.

Water was de sleutel in het project LIFE Going up a level. Een natuurlijker (hoger) waterpeil tilt de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld naar een hoger plan: rijker, gevarieerder en nog spannender om te beleven.

Op wat kleine werkzaamheden na, is het project afgerond.

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+. Dit is het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000 gebieden.

Meer informatie over het Environment LIFE Programma.

life  N2000

Kaart LIFE Going up a level

Vijf gebieden

Het project LIFE Going up a level speelt zich af in de periode 2014-2019 in vijf deelgebieden in het Drents-Friese Wold en Leggelderveld.

Organisatie

Naast de beide provincies dragen ook Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Ooststellingwerf en Westerveld en het Recreatieschap Drenthe bij.


Meer informatie over de organisatie.