ProjectenProjecten Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Je vindt hier een overzicht van grote projecten die in het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn of binnenkort gaan. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Programma Natuurlijk Platteland

Met het Decentralisatie-akkoord natuur en het Natuurpact is de verantwoordelijkheid voor de plattelandsontwikkeling van het Rijk naar de provincies overgedragen. De provincie Drenthe werkt met de ambities die zijn beschreven in de Omgevingsvisie, de Natuurvisie, de Uitwerking Waterbeleid, de Wegwijzer voor de Drentse landbouw etc.

In het Programma Natuurlijk Platteland Drenthe staat beschreven hoe we die ambities realiseren. We geven een vervolg aan de succesvolle samenwerking met gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, landbouworganisaties en groene maatschappelijk organisaties. Het accent ligt op de afspraken en de ambities voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000 (Europees), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de Kaderrichtlijn water (KRW) en de Icoonprojecten.

Gedeputeerde landelijk gebied Henk Jumelet: "Wij verbinden ons aan de grote opgaven die er liggen voor natuur en water. Samen met maatschappelijke partners werken we aan het mooier, vitaler en robuuster maken van het landelijk gebied. Op basis van slimme functiecombinaties van beleven, benutten en beschermen waarborgen we dat ecologie en economie met elkaar in balans zijn. Gastvrije natuur biedt ruimte aan flora en fauna, landbouw, bedrijven, bewoners en toeristen.”

Projecten in het deelprogramma Zuidwest Drenthe staan vermeld op de website van de provincie Drenthe