Landschapsvisie


Een van de onderdelen van het project Nationale Parken Drents-Friese grensstreek is het opstellen van een Landschapsvisie voor Zuid-West Drenthe. Deze visie moet een beeld geven, inclusief inbreng van ideeën vanuit de bewoners van het gebied, over de ruimtelijke toekomst van het gebied. Dit gaat over natuur en landschap, maar ook over het landbouwkundig gebruik en toeristisch-recreatieve aspecten. En zeker ook over de vraag hoe we in de toekomst om willen gaan met nieuwe uitdagingen zoals aanpassing aan klimaatverandering en energietransitie.

Aan de basis van de Landschapsvisie liggen een Landschapsbiografie en een Landschapsecologische analyse van het gebied. De Landschapsbiografie vertelt het verhaal van de ontwikkeling van Zuid West Drenthe door de eeuwen heen tot nu toe, en de rol van de mens daarin. De Landschapsecologische analyse geeft een beeld van de geologie, waterhuishouding, bodemopbouw en de relatie met huidige natuur- en landschapswaarden.

Vanuit beide analyses komen ook aanbevelingen voor inrichting en beheer richting toekomst die we in de Landschapsvisie concreet handen en voeten gaan geven. De uitkomsten van beide analysen zijn inmiddels gedeeld met geïnteresseerden en betrokkenen. Meer informatie over de landschapsbiografie vind je hier.

Ten aanzien van de Landschapsvisie is het nadrukkelijk de bedoeling ook de mensen uit het gebied te betrekken. Door bijvoorbeeld ideeën op te halen bij de diverse betrokken organisaties zoals het recreatieschap, dorpsverenigingen, de landbouw (LTO), waterschap Drents-Overijsselse Delta en terreinbeherende organisaties.

Het zwaartepunt van de visieontwikkeling zelf ligt in 2022. De totstandkoming van de Landschapsvisie zal via de fasen van Inventarisatie, Analyse, Visievorming leiden tot een visiedocument dat met relatief weinig tekst en veel foto- en beeldmateriaal een helder en aantrekkelijk beeld van de nabije toekomst zal geven. De bedoeling is de Landschapsvisie daarmee een inspirerend document te laten zijn voor bijvoorbeeld gemeentelijk- en provinciaal beleid, maar ook voor geïnteresseerde bewoners en betrokkenen in Zuid West Drenthe.