Evenement organiseren

Heb je onderstaande aanwijzingen, tips en termijnen goed gelezen?

Vul dan het formulier toestemming vragen in. Het formulier vind je helemaal onderaan links op deze pagina.

Wanneer een evenementenvergunning nodig?

De gemeenten bepalen of je een evenementenvergunning nodig hebt. Het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Voor binnenactiviteiten met minder dan 50 deelnemers is geen vergunning nodig. Voor buitenactiviteiten hangt het vooral af van het aantal deelnemers, of je wegen (tijdelijk) afsluit, gebruik maakt van kunstlicht of versterkt geluid, of dat er op een andere manier overlast voor de omgeving zou kunnen ontstaan. Check daarom het beleid van jouw gemeente ruim op tijd.

Wanneer toestemming vragen?

  • Vind je evenement plaats op grond van een ander?
  • Doen er meer dan 50 deelnemers mee?
  • Vraag je geld van deelnemers om mee te doen?
  • Wijk je af van normale toegangsregels? (bijvoorbeeld in het donker wandelen of mtb op ruiterpaden, een verzorgingspost plaatsen)?

Is het antwoord op een of meer van bovenstaande vragen ja, dan heb je toestemming nodig van de eigenaar van de grond(en). In andere gevallen volstaat een melding.

Het doen van een melding is belangrijk omdat de eigenaar dan weet wat er op zijn of haar grond plaatsvindt. Het voorkomt onprettige gesprekken met handhavers. Voor een melding worden geen kosten berekend. Je kunt voor een melding hetzelfde formulier gebruiken als voor de aanvraag voor toestemming. Als je toestemming vraagt, maar niet krijgt, worden er ook geen kosten in rekening gebracht.

Hoe vraag ik toestemming voor een activiteit?

Als je een activiteit of evenement wilt organiseren in de natuur, heb je bijna altijd toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Als je activiteit heel klein is, is soms een melding genoeg. Als je evenement langs een route door het gebied gaat, kan het lastig zijn om alle eigenaren op te sporen. Met evenementenloketten voor het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold, willen we dat gemakkelijker voor je maken.

Voor het Holtingerveld en de buitenterreinen buiten de grote natuurkernen, hebben we de samenwerking nog niet verder uitgewerkt. Daar moet je dus zelf alle eigenaren om toestemming vragen.

Organiseer je een evenement met meer dan 50 deelnemers, dan heb je mogelijk ook een evenementen vergunning van de gemeente(n) nodig. Let op dat ook hier iedere gemeente eigen beleid heeft.

Toestemming voor een evenement van de eigenaar

De grondeigenaar beoordeelt of je activiteit schadelijk kan zijn voor de eigen doelen (zoals natuur beheren of voedsel productie). In de natuurgebieden houdt de eigenaar ook rekening met belangen van andere recreanten.

In de natuurgebieden en met name ook in de Natura 2000 gebieden, kijkt de eigenaar ook naar wettelijke verplichtingen. Als er twijfel is of planten en dieren verstoord worden, krijg je als eerste het advies om te kijken naar alternatieven. Vanuit de evenementenloketten in het Dwingelderveld en Drents-Friese Wold worden door de eigenaren vaak ook alternatieven gegeven voor (delen van) de route die verstorend zijn. Wij willen ook graag dat er evenementen georganiseerd worden in de regio. Maar niet alles kan overal.  Zijn er geen alternatieven of vind je die niet aantrekkelijk of uitdagend genoeg, dan kun je een natuurtoets laten uitvoeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor goed onderzoek en de kosten die daarbij horen. Met goed onderzoek dat aantoont dat jouw activiteit geen negatief effect heeft op natuur, kun je proberen de eigenaar alsnog te overtuigen.

Kosten bij de aanvraag voor toestemming

Kosten voor toestemming en afdracht

Voor toestemming voor evenementen in het Dwingelderveld of Drents-Friese Wold moet je een administratiebijdrage van € 62,50,- (exclusief BTW) per evenement betalen. Dit bedrag is bedoeld voor dekking van een deel van de onkosten die loket en terrein organisaties moeten maken om je aanvraag te beoordelen. De kosten die in andere gebieden in rekening gebracht worden kunnen hiervan afwijken.

Waar wordt de afdracht per deelnemer aan besteed?

Opbrengst deelnemers 2023 Dwingelderveld

De afdrachten per deelnemer voor evenementen in het Dwingelderveld hebben in 2023 ongeveer 3000 euro opgeleverd. Dit bedrag wordt ingezet om meer bloei en nectarplanten in het Dwingelderveld te krijgen.

De heide van het Dwingelderveld, maar ook van andere heidegebieden, kleurt in augustus prachtig paars van struikheide en in de periode juni tot oktober bloeit dophei verspreid over het gebied. Buiten deze periode zijn er, op een paar plekken na, weinig bloeiende planten te vinden. Veel soorten zijn verdwenen van de heide.

foto Nel Appelmelk

bijschrift: Foto aardbeivlinder van Nel Appelmelk

Praktisch gezien gaan we de bloemrijkdom op de heide vergroten door lokaal te plaggen en te bekalken (om de pH-waarde te verhogen) en vervolgens brengen we maaisel op van plekken waar de composietplanten nog wel veel staan. Door een aantal ‘stapstenen’ te maken met dit maaisel vergroten we het nectaraanbod, kunnen we de huidige vliegplekken van de vlinders zoals de aardbeivlinder en de kommavlinder met elkaar verbinden, de verspreiding van deze planten vergroten en ook andere soorten insecten hiervan laten profiteren.

Dit plan is inmiddels in uitvoering, zie het nieuwsbericht op de site van het Dwingelderveld.

Afdracht per deelnemer

Naast de onkostenvergoeding vragen we in deze Nationale Parken ook een bijdrage per deelnemer. De bijdrage is afhankelijk van de deelnemersbijdrage. Voor activiteiten waar deelnemers geen bijdrage betalen, mag je volstaan met een vrijwillige gift voor natuurbehoud en recreatieve voorzieningen. Voor activiteiten waarvoor deelnemers een bijdrage van minder dan € 10,- betalen, is de afdracht per deelnemer € 0,50 (exclusief BTW). Voor evenementen met een deelnemersbijdrage van meer dan € 10,- vragen we ten minste € 1,- (ex BTW) per deelnemer. Een vrije gift die hoger is, mag natuurlijk altijd. Samen houden we natuur en voorzieningen in goede staat. De opbrengst van deze deelnemersafdracht wordt door de natuurbeheerders van het Dwingelderveld en Drents-Friese Wold ingezet voor het natuurbeheer (o.a. met schaapskuddes) en voor het onderhoud van de recreatieve voorzieningen. De achtergrond van deze afdracht is dat evenementen profiteren van de mooie omgeving en voorzieningen. Om deze op peil te houden, verwachten we een kleine bijdrage terug.

Evenementen in (kwetsbare) natuur

In de Drents-Friese grensstreek vind je veel natuur. Een belangrijk deel ervan is beschermd onder Natura 2000 (Europees beschermde natuur). Dat betekent dat deze natuur bijzonder waardevol is en daarom extra beschermd wordt.

Wanneer je een activiteit (evenement) in de natuur wilt organiseren, moet je daarom met wat extra zaken rekening houden. We geven hier een overzicht waar je in verschillende situaties aan moet denken. Je vindt hier ook verwijzingen en adressen voor meer informatie of aanvragen van toestemming.

Verschillende soorten natuur

Niet alle groen buiten is even kwetsbaar. En bovendien zijn de natuurwaarden niet het hele jaar door even gevoelig voor verstoring. In grote lijnen hebben we in de Drents-Friese grensstreek drie tinten groen: Natura 2000 gebieden, natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en andere groene (recreatie) gebieden.

Natura 2000 gebieden

Het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en Leggelderveld en het Holtingerveld zijn aangewezen Natura 2000 gebieden. Deze gebieden hebben de hoogste bescherming als het gaat om natuur. Dat betekent dat activiteiten in de natuur alleen plaats kunnen vinden als ze de natuur en soorten in het gebied niet aantoonbaar beschadigen. De provincies zien erop toe dat de kwaliteit van de natuur en het aantal soorten in ieder geval niet achteruitgaan en in veel gevallen ook langzaam verbetert.

Recreatie en dus ook evenementen kunnen verstorend werken op de natuurkwaliteit.

Natuur binnen natuurnetwerk Nederland

Naast de gebieden die internationale bescherming hebben gekregen, zijn er ook gebieden die we van nationaal belang vinden. Deze gebieden zijn onderdeel van het natuurnetwerk Nederland. Ook dat is natuur waar we zuinig op zijn. De regels daarvoor zijn iets minder strak. De verstoringsfactoren zijn dezelfde als bij Natura 2000. In deze gebieden proberen we verstoring te voorkomen, maar er ligt geen doelstelling op om soorten te behouden. Soorten zelf kunnen wel beschermd zijn, bijvoorbeeld omdat ze met uitsterven bedreigd worden (rode lijst soorten).

Start een aanvraag

Ons advies is om op tijd contact te zoeken met gemeente en eigenaren of loket. Het goed beoordelen van je evenement en waar nodig overleg over aanpassingen, kost vaak meer tijd dan je denkt.

Over een aanvraag via een van de evenementen loketten (Dwingelderveld of Drents-Friese Wold) ontvangen je binnen 4 weken na ontvangst een eerste reactie op de inhoud. In zeldzame gevallen wordt de aanvraag afgewezen. Meestal volgt overleg over (kleine) aanpassingen in de route, aantal deelnemers of verzorgingsposten.

Aanvraag formulier Toestemming (docx, 84 kB) (word-formaat)

Aanvraag formulier Toestemming (odt, 67 kB) (ODT-formaat)

Je moet daarbij vooral denken aan de volgende zaken:

  • directe verstoring (verjagen) van vogels en dieren door aanwezigheid van mensen of honden
  • vertrappen van planten door betreding buiten de paden
  • schade aan natuur door achtergelaten afval
  • verdwijnen van soorten van arme grond door toename van voedingsstoffen via water en lucht (o.a. stikstof)

Overige groene gebieden

Buiten de Natura 2000 en NNN is er in de Drents-Friese grensstreek nog veel "natuur". Kleine stukjes zijn soms nog wel in bestemmingsplannen als natuur aangewezen. Maar heel veel natuur vinden we gewoon in het landschap, in de vorm van houtwallen, hakhoutbosjes en (bloemrijke) akkerranden. Ons landschap is op veel plaatsen nog supergaaf en zeer gevarieerd. Een evenement organiseren in het landschap is dan ook zeker een goed alternatief. Vanuit de organisatie van het Regionaal Landschap proberen we de recreatieroutes en paden buiten natuur te versterken. Daarmee wordt een evenement organiseren in het gebied, buiten de meest kwetsbare natuur, steeds aantrekkelijker.