Natuurtoets of ontheffing Natuurbeschermingswet


Wil je iets organiseren in de natuur, dan moet je zorgen dat de natuur niet blijvend verstoord of beschadigd raakt. In de Natuurbeschermingswet staan de regels voor bescherming en voorzorgsmaatregelen. Op deze pagina geven we een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten bij het organiseren van evenementen in de Drents-Friese Grensstreek.

Waarom niet alles overal kan

Nederland is een vol land. Iedere vierkante meter heeft een bestemming, die we optimaal benutten. De waarde van natuur en biodiversiteit is lang onderbelicht gebleven. We hebben de natuur veelal teruggebracht tot begrensde (kleine) gebieden. Een deel daarvan is aangewezen als Natura 2000 gebied. Daar gelden strenge regels om natuur te beschermen en te verbeteren. Daarnaast zijn natuurgebieden beschermd in het Natuurnetwerk Nederland. Vooral ook om de grotere gebieden onderling beter te verbinden. En ten slotte is natuur (biodiversiteit) overal om ons heen.

Met name in Natura 2000 en Natuurnetwerk gebieden krijgt natuur voorrang op andere functies. Dat betekent niet dat er niets kan. Maar wel dat we zeker willen weten dat de natuur geen blijvende schade ondervindt van de activiteiten.

De natuurorganisaties (terreineigenaren) denken met je mee. Zij beschikken over veel gebiedskennis. Als je hun aanwijzingen opvolgt, zit je waarschijnlijk goed als het gaat om zorgvuldig omgaan met natuur. Mocht een derde partij (belangengroep) de rechter om een oordeel vragen, dan ben je als organisator verantwoordelijk. Het feit dat een terreineigenaar je toestemming heeft gegeven voor het evenement, is juridisch geen garantie dat er geen schade aan de natuur is. Daarvoor moet je een natuurtoets laten uitvoeren. Zo'n natuurtoets kost veel tijd en vaak ook veel geld.

Als uit de natuurtoets blijkt dat er geen negatief effect is op de natuur, dan is dat je juridische onderbouwing voor eventuele procedures bij de rechter.

Blijkt er wel een mogelijk negatief effect en is er geen alternatief voorhanden, dan zou je een ontheffing bij de provincie moeten aanvragen. Ontheffingen worden alleen gegeven voor activiteiten van groot maatschappelijk belang. Een recreatief evenement valt daar niet onder. Als deze situatie zich voordoet kan je evenement niet (meer) doorgaan in de natuur.


Brochure evenementen in de natuur

Klik op het plaatje om de brochure te downloaden.