Krimp en leefbaarheid


Met veel inwoners in Drenthe gaat het goed, maar er bestaan ook verschillen. We zien in Drenthe geleidelijk een tweedeling in de samenleving ontstaan. In ons collegeakkoord 2015-2019 is als rode draad opgenomen: ‘iedereen doet mee en iedereen doet er toe’.  Met dit als uitgangspunt hebben wij met maatschappelijke partners de visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020 gemaakt. Onderdeel van deze visie is een nota sociaal beleid en een jaarlijks vast te stellen uitvoeringsagenda.e’.

Iedereen doet mee en iedereen doet er toe!

Gedeputeerde Henk Jumelet

Subsidieregeling Krimp en Leefbaarheid

Met de subsidieregeling Krimp en Leefbaarheid wil de provincie Drenthe een positieve impuls geven aan wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht. Er kunnen hiermee projecten gefinancierd worden op het gebied van zorg, sport en bewegen en onderwijskansen. Deze zijn met name bestemd voor inwoners van Drenthe voor wie dit niet vanzelfsprekend is, en voor doelgroepen die extra aandacht verdienen.