Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen


In de Wet Natuurbescherming (voorheen: Natuurbeschermingswet 1998) is de bescherming geregeld van dier- en plantensoorten en van habitattypen in Nederland. Hierbij moet een splitsing gemaakt worden tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. Deze pagina gaat over gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden.

U krijgt te maken met de Wet Natuurbescherming (Wnb) als u activiteiten onderneemt of gaat ondernemen, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de aangewezen soorten en habitattypen (de instandhoudingsdoelen) in een Natura 2000-gebied.

Een voorbeeld is het houden van dieren, met als gevolg de uitstoot van ammoniak en de depositie van die ammoniak op ‘voor verzuring gevoelige habitattypen’.

Maar andere activiteiten, zoals grondwateronttrekking, industriële uitstoot van stikstofverbindingen of het organiseren van evenementen in of rond Natura 2000-gebieden, kunnen ook vergunningplichtig zijn.

Let op

Let op: Het aanvraagformulier klopt niet meer. Zodra er nieuwe beleidsregels zijn, zal er een aangepast formulier komen.

Voorwaarden

De definitieve vergunning wordt verleend binnen 13 weken na datum van indiening van de aanvraag. Deze termijn wordt door ons standaard verlengd met 13 weken omdat wij bij de voorbereiding gebruik maken van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure.

Dit betekent dat er eerst een ontwerpvergunning ter inzage komt te liggen. Vervolgens worden eventuele zienswijzen verwerkt in een definitieve vergunning. Die komt ook ter inzage te liggen. Beide ter inzage leggingen duren 6 weken.

U zult in uw aanvraag voor een Wnb-vergunning met een Natura 2000-deel ook moeten beoordelen of er effecten zijn van uw voornemen op overige beschermde soorten (voormalige Flora- en faunawet).

Afhandeling aanvraag

De procedure voor de afhandeling van uw aanvraag verloopt via de volgende stappen:

  • U kunt uw aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier. Onder het kopje “zelf regelen” leest u hoe u hier gebruik van kunt maken. Ook kunt u de aanvraag per e-mail opsturen naar het e-mailadres: vth@drenthe.nl.
  • Na binnenkomst van uw aanvraag sturen wij een ontvangstbevestiging naar u toe met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is.
  • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
  • U krijgt schriftelijk bericht als uw aanvraag niet compleet is. Wij stellen u in de gelegenheid om uw aanvraag volledig te maken. Aanvullingen kunt u sturen naar: vth@drenthe.nl.
  • We publiceren het ontwerpbesluit. Een ieder kan binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. We maken het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen.
  • Wij publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen.

Contact

Op deze pagina’s vindt u informatie over de aan te leveren gegevens voor uw aanvraag voor een vergunning of ontheffing. Indien u, na het doorlopen van de aangegeven stappen en de toelichting nog met onduidelijkheden zit of u een opgesteld concept wilt bespreken, biedt de provincie de ruimte om dit via vooroverleg met ons door te spreken.  Op die manier bent u goed op de hoogte van de gegevens die wij van u verlangen, wat een procedure aanzienlijk kan bespoedigen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de e-mail: vth@drenthe.nl of telefonisch: (0592) 36 55 55.

Leges

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Belastingverordening provincie Drenthe 2019.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Intrekken aanvraag

Meer informatie over digitaal ondertekenen