Geluid


In onze provincie kan nog rust worden ervaren. Op veel plekken is het stil. In Drenthe zijn er 12 gebieden aangewezen als stiltegebied.

De stilte in deze gebieden beschouwen we van provinciaal belang. Ons doel is om de stilte in deze gebieden te behouden, door geen ontwikkelingen toe te staan die de rust verstoren. Deze gebieden worden zo goed mogelijk beschermd tegen verstoring. Wel geeft de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe de mogelijkheid een ontheffing te verlenen voor evenementen. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de relatie tussen het evenement en de kwaliteit van het gebied. Voorbeeld: een popconcert in een stiltegebied is niet aan de orde.

DSC01039

Op Europees niveau is als voornaamste doel op het gebied van geluidshinder gesteld dat ‘niemand mag worden blootgesteld aan de geluidsniveaus die de gezondheid en de kwaliteit van het bestaan in gevaar brengen'. De provincie Drenthe heeft in 2007 voor de eerste keer EU-geluidsbelastingkaarten gemaakt. Hierbij moest inzicht worden gegeven in de geluidsbelastingen voor het jaar 2006 langs alle provinciale wegen met meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar. In 2011 zijn alle provinciale wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar onderzocht. Op basis van dit onderzoek is in 2015 een actieplan opgesteld. In 2017 zijn de geluidsbelastingkaarten geactualiseerd. Een nieuw actieplan op basis van deze kaarten volgt in 2018.

De provincie Drenthe streeft naar een duurzame integrale benadering van de vermindering van geluidsoverlast. Op basis van de volgende criteria heeft de provincie Drenthe de plandrempel vastgesteld:

  • de plandrempel moet ervoor zorgen dat extreem hoge geluidsbelastingen langs de provinciale wegen niet meer voorkomen;
  • de plandrempel moet een verbetering leveren aan het verblijfsklimaat binnen de provincie;
  • de plandrempel moet vanuit financieel oogpunt realistisch zijn.

Op basis van deze criteria heeft de provincie ervoor gekozen om te werken met een plandrempel van 63 dB. Er zal naar worden gestreefd om het aantal adressen (lees woningen) boven deze plandrempel te minimaliseren. De plandrempel is een ambitiewaarde en niet een grenswaarde die gehaald moet worden. Daarnaast zal ernaar worden gestreefd om geen adressen meer te hebben met een geluidsbelasting boven de 68 dB.