De Europese Zwemwaterrichtlijn


De Europese Zwemwaterrichtlijn geeft aan hoe we met het zwemwater om moeten gaan. Bij het uitvoeren van deze richtlijn werkt de provincie Drenthe nauw samen met de waterschappen.

De provincie heeft verschillende belangrijke taken die met het zwemwater te maken hebben. De provincie heeft het recht om besluiten over het zwemwater te nemen. Ieder voorjaar maakt ze een lijst met zwemwaterlocaties. Welke locaties op de lijst horen en welke niet, daarover beslist de provincie. Daarnaast brengt de provincie informatie over het zwemwater naar buiten.

Controle van de kwaliteit

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater. Dat doen ze tijdens het zwemseizoen, van 1 april tot 1 oktober. De waterschappen geven de gegevens over de kwaliteit van het water aan de provincie. Dit gebeurt tijdens en na afloop van het zwemseizoen. Naar aanleiding van de gegevens kan de provincie een negatief zwemadvies geven. Of zelfs een zwemverbod afkondigen.

Regionaal Waterplan

Gedeputeerde Staten mogen zwemwaterlocaties aanwijzen of van de lijst afvoeren. Dit kan alleen als de locatie de functie ‘Zwemwater’ heeft. Of het die functie heeft is terug te vinden in het Regionaal Waterplan van de provincie Drenthe. Zie hoofdstuk 6 van de Omgevingsvisie Drenthe.
Als een nieuwe locatie de functie niet heeft, dan moet het Regionaal Waterplan aangepast worden. Een aanpassing is ook nodig als de provincie de functie niet langer wil toekennen aan de locatie. Zijn er veel slechte beoordelingen van een zwemwaterlocatie? Dat kan als gevolg hebben dat Gedeputeerde Staten deze zwemwaterlocatie van de lijst haalt.

Zwemwaterprofielen

Van alle zwemwaterlocaties hebben de waterschappen een zwemwaterprofiel gemaakt. Een profiel is een uitgebreide karakterschets van een zwemwaterlocatie. Bij het profiel hoort een beschrijving van bronnen van vervuiling. De risico’s die door de vervuiling ontstaan worden ook in het profiel genoemd. De basis van elk zwemwaterprofiel is uitgebreid onderzoek op de locatie. En een precieze analyse van historische meetgegevens. Profielen vernieuwen we zo vaak als nodig.
Er worden maatregelen genomen als in een profiel grote risico’s naar voren komen. Deze maatregelen moeten aansluiten op de oorzaak van de risico’s. Ze verschillen daarom per locatie. Gaat het om de lozing van afvalwater? Om poep van watervogels? Of om andere zaken? Voor elke locatie zoeken we een geschikte oplossing.

Controle en onderzoek

De provincie onderzoekt de zwemwaterlocaties op hygiëne en veiligheid. De waterschappen controleren in het zwemseizoen de kwaliteit van het zwemwater. De waterschappen nemen monsters op vaste meetpunten. Regelmatige controle is gewenst omdat de waterkwaliteit in korte tijd slechter kan worden. Bijvoorbeeld door warm weer, algen, watervogels of doordat er veel mensen zwemmen.

De Europese Zwemwaterrichtlijn verplicht controle op twee groepen bacteriën: intestinale enterokokken en Escherichia coli. Dit is vervuiling door poep. Laat het zwemwaterprofiel een risico op blauwalgen zien? Dan is controle op de aanwezigheid van blauwalgen tijdens het zwemseizoen verplicht.

Voorstel voor een nieuwe zwemplek?

Iedereen kan bij de provincie een voorstel doen voor een nieuwe zwemwaterlocatie. De provincie beoordeelt of de locatie op de lijst met zwemwaterlocaties komt. Dit gebeurt in overleg met onder andere de waterbeheerder. De procedure hiervoor duurt minstens twee jaar. Dit komt omdat we zorgvuldig werken. Dat is in het belang van de veiligheid en gezondheid van zwemmers. Als een voorstel voor een nieuwe locatie binnenkomt nemen we de volgende stappen:
Er wordt eerst gelet op het verwachte aantal zwemmers. Pas als het om een groot aantal gaat letten we op onder andere veiligheid en waterkwaliteit. De waterschappen adviseren de provincie over de waterkwaliteit. We maken een zwemwaterprofiel. Zo kunnen we beoordelen of een goede kwaliteit van het water haalbaar is. Hiervoor wordt minstens twee zwemseizoenen het water gecontroleerd. Aan de beheerder van de locatie vragen we de gegevens aan te leveren.
Als het nodig is wordt gevraagd maatregelen te nemen voor de veiligheid, hygiëne of waterkwaliteit.Uiteindelijk neemt Gedeputeerde Staten een besluit over het aanwijzen van een locatie.